english version
Hasła biblijne na dzisiaj Ukryj hasła biblijne

Luteranie przeciwko populizmowi

Przesłanie ze spotkania Rady ŚFL

16.07.2018

Obradująca na przełomie czerwca i lipca br. Rada Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) przyjęła tekst przesłania do 148 Kościołów członkowskich z 99 krajów „Być Kościołami nadziei – przeciwstawić się siłom populistycznego wykluczenia.” 


Luteranie przeciwko populizmowi

Dokument wzywa rodzinę Kościołów luterańskich do podjęcia działań duszpasterskich przeciwdziałającym fali populizmu na świecie.
 
Krótki dokument opublikowany właśnie przez ŚFL przywołuje słowa apostoła Pawła z Listu do Rzymian 12,2 jako podstawę refleksji nt. populizmu: „A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.”
 
Rada ŚFL zauważa, że w różnych społeczeństwach Kościoły członkowskie borykają się ze skutkami rosnącego populizmu:
 
Ruchy populistyczne utrzymują często, że chcą chronić dobra narodu, jednak przyczyniają się często do eskalacji lęku i wykluczenia. Przestrzeń do szczerej debaty na temat kwestii, będących przedmiotem publicznego zainteresowania, kurczy się. Mowa nienawiści i propaganda oparta na postprawdzie podkopują w społeczeństwie zaufanie niezbędne dla demokracji. Lęk może pociągać za sobą wycofanie się z udziału w społeczeństwie obywatelskim oraz wrogość i wykluczanie innych.
 
Rada, będąca najważniejszym gremium wykonawczym między Zgromadzeniami Ogólnymi ŚFL (ostatnie odbyło się w 2017 roku w Windhoek, Namibia), zauważa, że niektóre ruchy odwołują się do retoryki narodowo-etnicznej i próbują rozgrywać wiarę chrześcijańską przeciwko innym, co wywraca do góry nogami Ewangelię i instrumentalizuje tożsamość chrześcijańską dla partykularnych celów.
 
Gdy doświadczamy, że ludzie są uwiezieni w lęku, wskazujemy na przesłanie Chrystusa. Jest to przesłanie nadziei, które przepędza lęk, przesłanie współczucia, które staje naprzeciw obojętności, przesłanie sprawiedliwości, które sprzeciwia się uciskowi, i przesłanie pojednania, które nie pozwoli się odwieść od zaangażowania na rzecz pokoju.
 
Rada zachęca Kościoły członkowskie, w tym i ich instytucje odpowiedzialne za edukację teologiczną, aby w modlitwie i poprzez analizy teologiczne monitorowały ścierające się siły w świecie i w Kościołach
 
Wewnątrz Kościołów istnieją różne, czasami skonfliktowane ze sobą poglądy, dlatego też Kościoły muszą stworzyć przestrzenie, w których różne poglądy będą mogły uczestniczyć w uczciwym dialogu, aby dotrzeć do głębszego rozeznania spraw.
 
Ponadto Rada przypomniała, że
 
Kościoły powinny bronić godności człowieka i wspierać sprawiedliwość i pokój, praworządność i szacunek wobec różnorodności. Działania te nabędą większego rozpędu, jeśli będą realizowane z ekumenicznymi, międzyreligijnymi oraz działającymi w segmencie NGO partnerami.
 
ŚFL wezwała Kościoły do oporu wobec ucisku i wykluczenia, przypominając, że Chrystus powinien być źródłem myślenia, działania i istnienia Kościoła:
 
Nasze Kościoły muszą aktywnie uczestniczyć w debatach prowadzonych w społeczeństwach, w których argumentuje się za pomocą wykrzywionego obrazu chrześcijaństwa. Kościoły powinny podkreślać, że miłość, współczucie i solidarność są prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi.
 
Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce.
 
Więcej informacji o posiedzeniu Rady
 
Tekst dokumentu w czterech wersjach językowych oraz informacje o pozostałych rezolucjach przyjętych przez Radę

źródło: ekumenizm.pl