50 lat Konkordii Leuenberskiej

Dziedzictwo i wyzwania.

50 Years Leuenberg Agreement – Heritage and Challenges
50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania

Warsaw, 24th May 2023.

International Theological Conference organize by the Christian Theological Academy in Warsaw together with the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland, the Evangelical-Reformed Church in Poland and the Evangelical-Methodist Church in Poland
in cooperation with the Polish Ecumenical Council

Location: Warsaw, Broniewskiego 48
Miejsce: Warszawa, ul. Broniewskiego 48

10.30 Opening Session (Otwarcie)

Words of Welcome (Powitanie)

Session I (Sesja I):  Moderator: Prof. Dr. Tadeusz J. Zielinski – Vice-Rector of the Christian Theological Academy in Warsaw

Rt. Rev. Dr. John Bradbury, United Reformed Church in UK, President of CPCE, Protestant Church Communion for the mid 21st century

Prof. Dr. Jerzy Sojka, ChAT, „Konkordia leunberska“ w dyskusji w polskich Kościołach ewangelickich

Rev. Dr. Jorgen Thaarup, Copenhagen, Leuenberg Concord and the Methodist Church

Krzysztof Bandoła Skierski, KER w RP, Prezentacja: Zgoda Sandomierska jako dokument prekursorski w jednoczeniu się kościołów ewangelickich w Europie

Diskussion (Dyskusja)

13.00 Lunch

14.00 Session II (Sesja II) Moderator: Rt. Rev. Bishop Andrzej Malicki, Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP

Bishop Prof. Dr. Marcin Hintz, ChAT, Dialog teologiczny pomiędzy WKEE a Kościołem rzymskokatolickim – bilans i wyzwania

Dr. Krisztián Kovács, Reformierte Theologische Universität Debrecen,  Eine gemeinsame Kirche mit unterschiedlichen ethischen Überzeugungen? Das Verhältnis von Ethik und Ekklesiologie in der Leuenberger Kirchengemeinschaft

Rev. Marcin Brzóska, CPCE, Rozwój i przemiany WKEE jako odpowiedź na przemiany we współczesnej Europie

Rev. Dr. Mario Fischer, CPCE, Current theological debate within the CPCE

Diskussion (Dyskusja)

Organizing Committee (Komitet organizacyjny):

Rev. Marcin Brzóska (marcin.brzoska@luteranie.pl) – CPCE (WKEE)
Bishop Prof. Marcin Hintz (marcin.hintz@luteranie.pl) – Chrześcijańska Akademia Teologiczna Dr Ewa Jóźwiak (ewa.jozwiak@jednota.pl)   – Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP
Rev. Wojciech Ostrowski (wojtost@ki.home.pl) – Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP
Rev. Wiktoria Matloch (wiktoria.matloch@luteranie.pl) – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP