DIAKONIA


Pomoc drugiemu człowiekowi jest wpisana w praktykę życia chrześcijańskiego. Pojęcie diakonii, którym określa się działalność pomocową w kręgach ewangelickich, pochodzi z języka greckiego, w którym słowo „diakonia” oznacza służenie komuś, pomaganie, usługę, a także pomoc materialną, zwłaszcza żywnościową. Diakonia jest szeroko rozumianą służbą Kościoła na rzecz ludzi, wspieraniem ich w różnorakich potrzebach, okazywaniem im zrozumienia i troski.

Kościół prowadzi służbę diakonijną od początku swojego istnienia. Jest ona realizowana przez koordynatorów, wolontariuszy i komisje diakonijne działające w ramach parafii. Prowadzone są m.in. domy opieki, stacje diakonijne, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i punkty wydawania odzieży używanej. Praca diakonijna jest koordynowana przez diakonie diecezjalne oraz Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonia Polska), która posiada status organizacji pożytku publicznego. Cała działalność diakonijna podlega sprawozdawczości Diakonii Polskiej.

Ogólnopolskie i ekumeniczne akcje diakonijne

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Skarbonka Diakonijna

Placówki diakonijne

Domy Opieki

Środowiskowe Domy Samopomocy

Stacje diakonijne i socjalne

Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego

Punkty wydawania odzieży używanej

Świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne

Przedszkola

Diakonat Eben-Ezer

Stowarzyszenia i lokalne ośrodki

Dom dziecka w Lasowicach Małych

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej

Ewangelickie Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. M. Lutra

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” w Katowicach

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL

Ewangelickie Stowarzyszenie „Maria-Marta”

Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe

więcej