Teksty biblijne w języku polskim według:

 • Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2011
 • Biblia ekumeniczna to jest Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z Księgami Deuterokanonicznymi, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2018

Słowo na dziś: Z Biblią na co dzień 2020, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2020

Modlitwa codzienna: Modlitewnik kobiet, red. A. Błahut-Kowalczyk, K. Rudkowska, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2015.

Modlitwa tematyczna: Z Biblią na co dzień 2017, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2017

Drogowskazy: Marcin Luter, Drogowskazy chrześcijanina na każdy dzień, Wydawnictwo Warto, Dzięgielów 2019

Wykaz skrótów biblijnych

 • 1 Mż – 1. Księga Mojżeszowa Stary Testament
 • 2 Mż – 2. Księga Mojżeszowa
 • 3 Mż – 3. Księga Mojżeszowa
 • 4 Mż – 4. Księga Mojżeszowa
 • 5 Mż – 5. Księga Mojżeszowa
 • Joz – Księga Jozuego
 • Sdz – Księga Sędziów
 • Rt – Księga Rut
 • 1 Sm – 1. Księga Samuela
 • 2 Sm – 2. Księga Samuela
 • 1 Krl – 1. Księga Królewska
 • 2 Krl – 2. Księga Królewska
 • 1 Krn – 1. Księga Kronik
 • 2 Krn – 2. Księga Kronik
 • Ezd – Księga Ezdrasza
 • Ne – Księga Nehemiasza
 • Est – Księga Estery
 • Hi – Księga Hioba
 • Ps – Księga Psalmów
 • Prz – Księga Przypowieści
 • Kz – Księga Kaznodziei
 • Pnp – Pieśń nad Pieśniami
 • Iz – Księga Izajasza
 • Jr – Księga Jeremiasza
 • Tr – Księga Trenów
 • Ez – Księga Ezechiela
 • Dn – Księga Daniela
 • Oz – Księga Ozeasza
 • Jl – Księga Joela
 • Am – Księga Amosa
 • Ab – Księga Abdiasza
 • Jon – Księga Jonasza
 • Mi – Księga Micheasza
 • Na – Księga Nahuma
 • Ha – Księga Habakuka
 • So – Księga Sofoniasza
 • Ag – Księga Aggeusza
 • Za – Księga Zachariasza
 • Ml – Księga Malachiasza
 • Mt – Ewangelia św. Mateusza Nowy Testament
 • Mk – Ewangelia św. Marka
 • Łk – Ewangelia św. Łukasza
 • J – Ewangelia św. Jana
 • Dz – Dzieje Apostolskie
 • Rz – List do Rzymian
 • 1 Kor – 1. List do Koryntian
 • 2 Kor – 2. List do Koryntian
 • Ga – List do Galacjan
 • Ef – List do Efezjan
 • Flp – List do Filipian
 • Kol – List do Kolosan
 • 1 Tes – 1. List do Tesaloniczan
 • 2 Tes – 2. List do Tesaloniczan
 • 1 Tm – 1. List do Tymoteusza
 • 2 Tm – 2. List do Tymoteusza
 • Tt – List do Tytusa
 • Flm – List do Filemona
 • Hbr – List do Hebrajczyków
 • Jk – List św. Jakuba
 • 1 P – 1. List św. Piotra
 • 2 P – 2. List św. Piotra
 • 1 J – 1. List św. Jana
 • 2 J – 2. List św. Jana
 • 3 J – 3. List św. Jana
 • Obj – Objawienie św. Jana