Apel o poszanowanie Praw Człowieka

Przedstawiamy apel Synodalnej Komisji ds. Kobiet oraz duchownych (diakonek) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przygotowany w związku z Dniem Praw Człowieka, obchodzonym 10 grudnia.

Dnia 10 grudnia 2020 roku

„Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie” (Gal. 3, 28)

Apel o poszanowanie Praw Człowieka

Światowa kampania „16 Dni działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” zainicjowana w 1991 roku przez Center for Women’s Global Leaderschip nabrała ostatnio w Polsce szczególnego znaczenia. Jako Synodalna Komisja ds. Kobiet oraz duchowne (diakonki) Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP solidaryzujemy się z protestującymi po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W tym duchu apelujemy do władz państwowych o realizowanie praw kobiet, w tym praw reprodukcyjnych. Apelujemy o wdrożenie Konwencji Stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w tym o zintensyfikowanie działań w kierunku podnoszenia poziomu świadomości społecznej w zakresie równego traktowania oraz upowszechniania edukacji antydyskryminacyjnej. Apelujemy o wspieranie organizacji pozarządowych walczących z każdą formą przemocy uwarunkowanej płcią. Prawa kobiet są niezbywalną i integralną częścią praw człowieka, więc ograniczanie wolności kobiet, a zwłaszcza przemoc wobec kobiet to łamanie uniwersalnych praw człowieka.

Ze względu na naszą historię pojęcie wolności ma dla Polski szczególne znaczenie. Wolność nie odnosi się jedynie do suwerenności naszego państwa, lecz także do naszej osobistej wolności. Wolność każdego człowieka jest najpełniejszym wyrazem godności człowieka. Wolność ta obejmuje przede wszystkim wolność do decydowania o sobie i swoim życiu.

W naszym rozumieniu prawdziwa wolność powiązana jest z odpowiedzialnością, która wyraża się w poszanowaniu praw i wolności innych. „Chrześcijanin jest wolnym panem względem wszystkiego i nikomu niepodległym; chrześcijanin jest najbardziej uległym sługą wszystkich i każdemu uległy.” (ks. dr Marcin Luter). Zgodnie z tą myślą wolność człowieka jest zawsze w relacji do innych. Jeżeli nasza wolność odbywa się kosztem wolności innych, to staje się samowolą i ograniczaniem praw innych, a takie rozumienie, idąc za Platonem, nazywamy mianem wolności despoty.

Rok 2020 w Kościele Luterańskim w Polsce jest Rokiem Wolności Chrześcijańskiej. W naszym rozumieniu jako chrześcijanie powinniśmy czuć się powołani do budowania wspólnoty wolnych i równych w Jezusie Chrystusie sióstr i braci, a wszelkie ograniczanie praw kobiet oraz pomniejszanie ich roli traktować jako formę niedopuszczalnej przemocy. Inaczej nasze chrześcijaństwo staje się mało wiarygodne.

Synodalna Komisja ds. Kobiet oraz duchowne
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP