Apel rzeczników na rozpoczynający się Wielki Post – Czas Pasyjny

Uczmy się rozmawiać ze sobą w rodzinach, Kościołach i społeczeństwie, pamiętając o wzajemnym szacunku i skupiając się na tym, który nas łączy – na Chrystusie.

Przed rozpoczęciem Czasu Pasyjnego – Wielkiego Postu Rzecznicy Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego w RP i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przypominają, że ten okres łączy chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej. Zachęcają do budowania jedności, solidarności i dialogu  w rodzinach, Kościołach i społeczeństwie.

21 lutego 2023 r.

Apel rzeczników na rozpoczynający się Wielki Post – Czas Pasyjny

„Nic nas nie odłączy od miłości ChrystusaRz 8, 35a

W 2023 r. chrześcijanie tradycji wschodniej i zachodniej w podobnym czasie rozpoczynają okres Wielkiego Postu – Czasu Pasyjnego, który przypomina wierzącym o męce i śmierci Jezusa Chrystusa oraz nakierowuje nasze myśli na Jego zmartwychwstanie, bez którego „daremna jest nasza wiara” (por. 1 Kor 15, 17).

Wielki Post – Czas Pasyjny to też okazja do głębszej refleksji nad naszym życiem, praktykowaniem wiary, a także istotą chrześcijaństwa, którą jest miłość. W pierwszej kolejności miłość Boga do człowieka. W tym czasie pragniemy umocnić naszą wiarę, otworzyć nasze serca na miłość i przebaczenie, które ofiarował nam Chrystus przez swoją mękę i śmierć na krzyżu.

Miniony rok przyniósł nam wiele, nieraz krańcowo trudnych, doświadczeń: wojny, uchodźstwa, klęsk żywiołowych, katastrof, choroby, śmierci, przemocy i wykluczenia. W obliczu wyzwań i trudności, z jakimi mamy do czynienia w dzisiejszym świecie, chcemy przypomnieć, że nasza wiara i nadzieja znajdują się w Chrystusie. Nic nie może nas oddzielić od Jego miłości i od Jego zbawczego daru. Wszystko, co robimy, wszystkie nasze wysiłki i działania, są ofiarowane na chwałę Boga i dla dobra naszych bliźnich.

Dzięki Chrystusowi mamy możliwość być rękami, oczami, uszami lub po prostu uśmiechem Pana Boga dla naszych najbliższych, przyjaciół, sąsiadów, a także – choć to trudne – dla naszych wrogów. Stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, prosząc w codziennej modlitwie „bądź wola Twoja”, chcemy stać się do Niego podobni, chcemy, by Jego wola wypełniała się na nas, w nas i przez nas. 

Dlatego zachęcamy, by Wielki Post – Czas Pasyjny wypełniony był wysiłkami na rzecz budowania jedności i solidarności. Uczmy się rozmawiać ze sobą w rodzinach, Kościołach i społeczeństwie, pamiętając o wzajemnym szacunku i skupiając się na tym, który nas łączy – na Chrystusie.

Niech ten Wielki Post – Czas Pasyjny będzie czasem działania łaski, odkrywania własnego podobieństwa do Boga, który jest Miłośnikiem życia i Przyjacielem człowieka, a tam, gdzie trzeba, czasem głębokiego nawrócenia. „Kto nas odłączy od miłości Chrystusa? Czy utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, nagość, niebezpieczeństwo lub miecz? (…) Ale w tym wszystkim w pełni zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował” (Rz, 8,35; 37).

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. dk. Łukasz Leonkiewicz
Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski