Drogowskazy chrześcijanina

03-30

Bądżcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane i chodżcie w miłości, jak i Chrystus umiłował was i siebie samego wydał za nas jako dar i ofiarę Bogu ku miłej wonności. List Pawła do Efezjan 5,1-2

03-13

Strać tego [Jezusa], a wypuść nam Barabasza. Ewangelia Łukasza 23,18

02-25

[…] z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, mówiąc: Będę opowiadał imię twoje braciom moim […]. List do Hebrajczyków 2,11-12

02-07

Przeto obietnica została […] zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał [Abraham], który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. List Pawła do Rzymian 4,16-17

01-21


Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Pierwszy List Jana 1,8

01-03

Ojcze nasz, któryś jest w niebie […]. Ewangelia Mateusza 6,9

03-29

Zmiłuj się nade mną, Panie, bom jest słaby; uzdrów mnie, Panie, bo strwożyły się kości moje! I dusza moja bardzo się zatrwożyła. Księga Psalmów 6,3-4

03-11

Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać aniżeli Boga, sami osądźcie; my bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Dzieje Apostolskie 4,19-20

02-24

Dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał [ukorzył – M. Luter] i stałeś się zbawieniem moim. Księga Psalmów 118,21

02-06

[…] ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła […]. Ewangelia Mateusza 23,37

01-19

A niech się i nasi uczą celować w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby, żeby nie byli nieużyteczni. List Pawła do Tytusa 3,14

01-02

Otwórz oczy moje, abym oglądał cudowność zakonu twego. Księga Psalmów 119,18