Dla zainteresowanych studiowaniem teologii ewangelickiej

Chcesz studiować teologię?

Apostoł Paweł napisał w Liście do Rzymian 10,17 słowa, które dla nas, luteran, mają szczególne znaczenie:

„Wiara przecież rodzi się ze słuchania, ze słuchania Słowa Chrystusa.”

Usłyszeć Słowo można tylko wtedy, gdy jest ten, kto te słowa i to Słowo wiernie, i z pasją przekazuje innym. Głosić Słowo ma każdy i każda z nas w codziennym życiu, to jeden z bardzo ważnych elementów nauki o powszechnym kapłaństwie.

Publiczne głoszenie Słowa wymaga jednak oficjalnego umocowania (ordynacji), odpowiedniego przygotowania i rozpoznania przez Kościół autentycznego powołania osoby, posiadania przez nią umiejętności i gruntownego przygotowania do pełnienia roli duchownego/ej.

Jaka można się do niej przygotować?

Droga do ordynacji na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozpoczyna się od momentu rozpoczęcia studiów teologicznych, obecnie dwustopniowych. Po zakończeniu pięciu lat studiów można zgłosić Biskupowi Kościoła chęć podjęcia praktyki kandydackiej na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Osoby skierowane na praktykę po dwóch latach i pozytywnych opiniach o odbytej praktyce, mogą przystąpić do pierwszego egzaminu kościelnego, po którego zdaniu może nastąpić ordynacja na duchownego/ą.

To długa droga, która wymaga poszukiwania odpowiedzi na pytanie o swoje powołanie, doświadczania siebie w przestrzeni praktyki życia Kościoła oraz mierzenia się z warsztatem teologicznym, niezbędnym w pracy i służbie duchownego. To przede wszystkim droga duchowego rozwoju od osobistego dojrzewania w wierze po szukanie sposobów inspirowania innych do wiary w Jezusa Chrystusa, objawionego nam na kartach Biblii.

Potrzeba całej wspólnoty Kościoła

Zadaniem całej społeczności Kościoła jest modlitwa o powołania na duchownych i współpracowników w służbie Kościoła, jak i zachęcanie do przemyślenia tej drogi powołania wszystkich, którzy są nią zainteresowani, mają dary i predyspozycje, które mogą służyć dobru całej wspólnoty.

Duszpasterz Studentów Luteran ChAT, ks. dr Grzegorz Olek przygotował zaproszenie do przemyślenia kwestii studiowania teologii ewangelickiej i nawiązania kontaktu, aby móc wyjaśnić wątpliwości, zadać nurtujące pytania i otrzymać wsparcie w drodze przyglądania się swojemu powołaniu.

Zapraszamy do obejrzenia zaproszenia i przekazywania go dalej wszystkim tym, którzy mogą z niego skorzystać.