EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii.

Polska Rada Ekumeniczna, we współpracy ze szkołami wyższymi, od wielu lat organizuje konferencje dla nauczycieli religii i osób ze środowiska akademickiego, zapraszając ich do dyskusji na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stają Kościoły chrześcijańskie w Polsce. W tym roku Polska Rada Ekumeniczna wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższą Szkołą Teologiczno-Społeczną w Warszawie organizują Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Metodyczną: „EKOpedagogicznie: pedagogika religii wobec wyzwań ekologii”. Do udziału w konferencji zapraszamy nauczycieli religii i metodyków nauczania religii, badaczy zajmujących się pedagogiką religii i kultury, pedagogów zainteresowanych szeroko pojętą chrześcijańską edukacją proekologiczną, a także pozostałe osoby zaangażowane lub zamierzające zaangażować się w promocję chrześcijańskiej kultury proekologicznej. Konferencja jest połączona z VIII Ekumenicznym Forum Katechetycznym i została objęta patronatem Mazowieckiej Kurator Oświaty.

Problematyka ekologiczna jest obecnie ważnym obszarem naukowej refleksji pedagogicznoreligijnej i ekumenicznej. Obejmuje ona namysł teoretyczny i praktyczny nad istotą, celami i sposobami realizacji postawy troski o dobro i ochronę Bożego stworzenia. Szczególną rolę w popularyzacji postaw proekologicznych odgrywa także edukacja religijna. Swoim przekazem dociera ona bowiem do szerokiej grupy odbiorców i prezentuje, co na ten temat mają do powiedzenia Kościoły i tradycje chrześcijańskie. Głównym celem konferencji jest wskazanie na istotną rolę formacji proekologicznej w ramach chrześcijańskiej edukacji religijnej i ekumenicznej, a także eksploracja obszarów, które mogłyby być w tym zakresie inspirujące dla szeroko pojętej pedagogiki religii i kultury. Konferencja jest również zaproszeniem do debaty nad tym, w jaki sposób, najbardziej skutecznie i odpowiedzialnie, z pasją i poczuciem troski o teraźniejszość i przyszłość ludzkości, promować wśród chrześcijan postawy ekologiczne. Organizatorzy mają nadzieję na otwarty dyskurs w zakresie poszukiwania nowych obszarów i form współpracy środowisk zaangażowanych oraz niezaangażowanych religijnie w dziele ochrony środowiska naturalnego.

 

Tematyka

Problematyka konferencji będzie skoncentrowana wokół następujących zagadnień:

1. Edukacja ekologiczna w perspektywie chrześcijańskiej;

2. Pedagogika religii i kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii;

3. Dobre praktyki w zakresie chrześcijańskiej edukacji proekologicznej;

4. Popularyzacja chrześcijańskiej kultury proekologicznej;

5. Współpraca z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi i placówkami edukacyjnymi.

 

Konferencja będzie obejmowała część panelową, pracę w sekcjach tematycznych i warsztaty metodyczne.

 

Sekcja I – Pedagogika religii wobec zagadnień ekologii

Pedagogika religii wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje zagadnienia:

  • Kształtowanie kompetencji ekologicznych jako istotnych we współczesnym świecie;
  • Pedagogika religii włączająca zagadnienia społeczne;
  • Uwrażliwienie na komponent ekologii w edukacji religijnej.

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem ekologicznym, kształtowaniem postaw i stosunku do funkcjonowania w świecie przyrodniczym, jako istotnego komponentu pedagogiki religii.

 

Sekcja II – Pedagogika kultury wobec zagadnień ekologii

Sekcja tematyczna: Pedagogika kultury wobec współczesnych zagadnień ekologii obejmuje następujące zagadnienia:

  • Wartości wpisane w wychowanie ekologiczne;
  • Proekologiczny przekaz w kulturze współczesnej (sztuka, media);

Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji na temat kultury jako swoistego „nośnika” idei proekologicznych, wartości wpisujących się w wychowanie ekologiczne oraz wyzwań i dylematów związanych z tym procesem.

 

Sekcja III – Warsztaty metodyczne: współczesne wyzwania ekologii oraz ich konsekwencje metodyczne w edukacji religijnej

Proponowana sekcja tematyczna ma charakter warsztatowy i obejmuje następujące zagadnienia:

  • Prezentacja programów nauczania religii oraz przykładowych scenariuszy lekcji o tematyce proekologicznej;
  • Wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi i technik przekazu podczas lekcji religii;
  • Proponowana sekcja tematyczna ma także na celu wymianę doświadczeń i upowszechnianie „dobrych praktyk” w obszarze nauczania religii.

 

Termin konferencji: 20 maja 2021 r.

Tryb konferencji: online na platformie komunikacyjnej ZOOM.

Zgłoszenie uczestnictwa w konferencji prosimy przesyłać do 14 maja 2021 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj

Wszelkie informacje na temat organizacji i programu konferencji będą na bieżąco udostępniane tutaj, a także na stronie wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/238738931307833

więcej: EkoKościół