Europejskie Spotkanie Kobiet ŚFL

W dniach 10-13 listopada 2019 r. kobiety z europejskich Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) spotkały się w Falentach/k Warszawy na konferencji „Wiara, społeczna sprawiedliwość płci i prawa kobiet”.

W konferencji brały udział reprezentantki (świeckie i duchowne) Kościołów luterańskich w Austrii, Chorwacji, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Polsce, Rosji, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, we Włoszech, na Słowacji i na Węgrzech. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce reprezentowały dk. Halina Radacz i Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.
Celem trzydniowego spotkania było wzmocnienie kontaktów pomiędzy kobietami pracującymi w Kościołach luterańskich w Europie, wyposażenie w zasoby pozwalające na stawienie czoła niesprawiedliwości w Kościołach i społeczeństwach oraz pogłębienie zrozumienia równej godności kobiet i mężczyzn poprzez egzegezę biblijną. Rozważano m.in. fragmenty Łk 8, 1-3 (Jezus, dwunastu i kobiety), Łk 10, 38-42 (Maria i Marta), Mk 5, 21-34 (uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok), Mt 15, 21-28 (uzdrowienie córki kobiety z Kanaanu). Podczas nabożeństwa, które odbyło się w kościele Świętej Trójcy w Warszawie odczytano świadectwa kobiet, które doświadczyły przemocy i nadużyć seksualnych w Kościołach oraz modlono się o ich uzdrowienie i przeciwstawienie się kulturze milczenia, która chroni sprawców. W nabożeństwie uczestniczył Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś.
Uczestniczki dyskutowały również o sposobach zastosowania w różnorodnych kontekstach kościelnych dokumentu „Płeć i sprawiedliwość – zasady postępowania” (Gender Justice Policy), zatwierdzonego przez Radę ŚFL w 2013 roku oraz zadań jakie zostały wyznaczone Kościołom członkowskim ŚFL w uchwałach Dwunastego Zgromadzenia Ogólnego, które odbyło się w 2017 r. w Namibii.
Część konferencji dotyczyła praw kobiet, a także działań w tym zakresie Organizacji Narodów Zjednoczonych i Rady Europy. Wskazano m.in. na Konwencję w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW, nazywana również międzynarodową kartą praw kobiet) uchwaloną rezolucją nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dnia 18 grudnia 1979 roku oraz Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (potocznie zwaną Konwencją Stambulską), konwencję Rady Europy otwartą do podpisu 11 maja 2011 roku w Stambule. Panie miały możliwość odniesienia się do sytuacji w swoich krajach. Polski kontekst przedstawiła Urszula Nowakowska z Centrum Praw Kobiet. Uczestniczki zauważyły, że w niektórych częściach Europy Kościoły luterańskie od wielu lat wzmacniają pozycje kobiet na kierowniczych stanowiskach i działają na rzecz przezwyciężania przemocy wobec kobiet. Zdarzają się też Kościoły, gdzie kobiety nadal zabiegają o pełne uczestnictwo w gremiach decyzyjnych, czy też oczekują na uznanie ich roli jako duchownych czy liderek.
Na koniec konferencji uczestniczki określały priorytety dotyczące działań w trzech regionach europejskich. Wspomniano o konieczności stworzenia materiałów biblijnych dotyczących społecznej sprawiedliwości płci i dalszej dyskusji nad dokumentem „Płeć i sprawiedliwość” w Kościołach członkowskich (podczas kolejnego zgromadzenia ŚFL, które odbędzie się w czerwcu 2023 r. w Krakowie obchodzone będzie dziesięciolecie istnienia tego dokumentu). Podkreślono również potrzebę wspólnych działań mężczyzn i kobiet w tym zakresie.
W regionie Europy Środkowowschodniej nastąpiła zmiana koordynatorki biura Kobiety w Kościele i Społeczeństwie. Po dziewięciu latach służbę na tym stanowisku zakończyła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Nową koordynatorką została wybrana ks. dr Marta Ferjova z Kościoła Ewangelickiego Wyznania Augsburskiego na Słowacji.