List do Kościołów członkowskich ŚFL

List do Kościołów członkowskich Światowej Federacji Luterańskiej.

Re: Kościół w czasach koronawirusa. List pasterski.

Drogie siostry, drodzy bracia w Chrystusie,

Pozdrawiamy was w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!

COVID-19 nadal rozprzestrzenia się na świecie. Podczas, gdy w niektórych, wcześniejszych ogniskach zapalnych to tempo wydaje się zwalniać, pojawiają się nowe kraje i społeczeństwa, w których liczba zachorowań wzrasta i gdzie rządy podejmują restrykcyjne działania.

W naszym dzisiejszym liście chcemy podjąć kilka konkretnych kwestii związanych z COVID-19 i reakcją zwierzchników oraz wspólnot wiary, z nadzieją, że przyczyni się to do lepszego wglądu w sytuację Kościołów członkowskich i podjętych w obecnej sytuacji działań.

Fizyczne gromadzenie się na nabożeństwie 

Z wielkim niepokojem słyszymy o wspólnotach chrześcijańskich, które kładą nacisk na to, by spotykać się na nabożeństwach, nawet gdy lokalne władze wprowadziły ograniczenia zgromadzeń.

Czasami sprzeciw wobec decyzji władz opiera się na założeniu, że wirus dotyka tylko ludzi z niektórych regionów świata. W innych przypadkach ten opór wynika z narracji teologicznej, zgodnie z którą krew Chrystusa oczyszcza życie wierzących, a zatem chroni ich przed COVID-19.

Powtarzamy nasze wezwanie do Kościołów członkowskich ŚFL, aby słuchały służb sanitarnych i stosowały się do wprowadzanych restrykcji, które mają na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa, nawet jeśli oznacza to brak możliwości gromadzenia się na nabożeństwie przez pewien okres czasu.

Ponadto wzywamy Kościoły członkowskie do sumiennego nauczania i przeżywania daru wiary w duchu pokory i odpowiedzialności. Historia o kuszeniu Jezusa na pustyni (Mk 4) pomaga nam zrozumieć, że wiara nigdy nie powinna prowadzić do testowania i kwestionowania Bożej mocy. Zamiast tego, wiara w Trójjedynego Boga wzmacnia nas do przejścia przez ten czas próby z nadzieją i sercem pełnym miłości wobec tych, którzy są najbardziej narażeni na COVID-19 i jego skutki.

Apokaliptyczne przepowiednie i przepowiednie końca świata

Słyszymy też głosy, które obecną sytuację interpretują jako oznakę zbliżającego się końca świata lub drugiego przyjścia Chrystusa. Pewne nurty teologiczne widzą w globalnej pandemii karę Bożą, często nazywając konkretne narodowości, czy też różne grupy (etniczne i inne), jako źródło Bożego gniewu. Ta tendencja doprowadziła już do wrogości i ataków. Wzrastają przejawy ksenofobii i prześladowania mniejszości.

Bóg nie mówi przez wirusa. Bóg przemawia przez Jezusa Chrystusa, tak jak objawił się nam w Piśmie Świętym, który żyje w naszych czasach poprzez działanie Ducha Świętego. Niech to będzie nadal podstawą zwiastowania i nauczania Kościoła.

Wzywamy Kościoły zrzeszone w ŚFL, aby pozostały wierne słowom Pana naszego Jezusa Chrystusa wypowiedzianym do uczniów: „A o tym dniu i godzinie nikt nie wie; ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko sam Ojciec” (Mt 24, 36; Biblia Warszawska, Tow. Biblijne 1975). Kościoły nie powinny głosić tego, czego nie mogą wiedzieć, ale powinny głosić to przesłanie, które otrzymały: Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie, Emmanuelu (Bóg z nami), ofiarowanemu ludzkości jako dar zbawienia i wolności.

Ponadto wzywamy Kościoły członkowskie ŚFL do sprzeciwiania się wszelkim formom obarczania jednostek lub grup odpowiedzialnością za COVID-19. W obecnym czasie powinniśmy stać razem i wspierać się nawzajem. Świat nie potrzebuje stygmatyzacji i przemocy, potrzebuje współpracy i solidarności.

Życie sakramentalne w czasie ograniczeń

Kościoły członkowskie ŚFL mają szeroki wachlarz praktyk dotyczących częstotliwości sprawowania Sakramentu Ołtarza w trakcie nabożeństw niedzielnych. Wśród tych Kościołów, które praktykują cotygodniowe sprawowanie Komunii Św., silnie odczuwalny jest ból izolacji i pozbawienia możliwości spożywania ciała i krwi Chrystusa.

Jesteśmy świadomi wyzwania duszpasterskiego wynikającego z tej sytuacji. Wymaga ono głębokich rozważań teologicznych, które muszą uwzględniać wymiar duszpasterski, konfesyjny i ekumeniczny.

Zachęcamy proboszczów i biskupów, aby wspólnie odpowiadali na te duszpasterskie wyzwania, a jednocześnie robili wszystko, co w ich mocy, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa ze względu na miłość do bliźniego.

Biuro Wspólnoty opracowuje materiały pomocnicze na Triduum paschalne, a także przykładowe porządki liturgiczne, z których będzie można skorzystać podczas Wielkiego Tygodnia. Dają one lokalnym społecznościom możliwość doświadczenia głębszego poczucia globalnego charakteru wspólnoty luterańskiej poprzez wspólne wielbienie Boga, w czasach fizycznego oddalenia, a w wielu przypadkach ograniczenia wspólnoty tylko do swoich domów.

Nie tracąc z oczu najbardziej bezbronnych

Słyszymy historie ludzi w różnych częściach świata, którym zaleca się regularne mycie rąk – ale nie mają wody. Słyszymy historie ludzi, którzy są proszeni o pozostanie w swoich domach – ale których codzienne życie opiera się na przebywaniu na ulicach i targach. Słyszymy historie uchodźców, którzy w przeludnionych obozach czekają na polityczne rozwiązania zarówno konfliktów, które zmuszają ich do migracji, jak i w sprawie ich statusu jako uchodźców. Jak będą mogli się chronić? I jak będą żyć kobiety i dzieci, zamknięte w domach, w których doświadczają regularnie przemocy?

Zapraszamy Kościoły członkowskie do towarzyszenia i wspierania się nawzajem, a także do wspierania wspólnej służby diakonijnej – Departamentu Służby dla Świata ŚFL. Biuro Wspólnoty stara się sprostać tym nowym wyzwaniom wynikającym z rozprzestrzeniania się COVID-19. Ta bezprecedensowa sytuacja wymaga bezprecedensowego i zdecydowanego działania.

Ponieważ wirusa nie zatrzymują granice między krajami, solidarność i współpraca muszą również wykraczać poza granice. Wzywamy Kościoły członkowskie ŚFL, by nie traciły z oczu tej globalnej perspektywy i by pamiętały o wielu ludziach na świecie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Zachęcamy Kościoły do współpracy regionalnej i globalnej, do wzajemnego wspierania się i dzielenia swoimi zasobami.

Nawet za zamkniętymi drzwiami

Wchodząc w Wielki Tydzień, pragniemy podzielić się słowem zachęty. W Niedzielę Wielkanocną przeczytamy historię o zmartwychwstałym Chrystusie, który niespodziewanie stanął wśród swoich uczniów, którzy siedzieli w pokoju, za zamkniętymi drzwiami z powodu strachu. On stanął tam, pośród nich!

Cóż za historia do przeczytania i do rozważenia w tych dniach. To tak, jakby była napisana dla nas dzisiaj: zamkniętych, czasem wyczuwających strach lub niepokój, zastanawiających się, co dalej, a jednak: odwiedzonych! Spotkani przez Zmartwychwstałego Pana i wezwani, jak ówcześni uczniowie, by rozpocząć na nowo swoją drogę wiary jako ludzie powołani przez Pana, jako świadkowie miłości i współczucia, służby, wolności i wyzwolenia – w imię Boże.

Życzymy wam wszystkim błogosławionego Wielkiego Tygodnia!

Wasi w Chrystusie

Arcybiskup dr Musa Panti Filibus, Prezydent ŚFL

Ks. dr Martin Junge, Sekretarz Generalny ŚFL

zdjęcie: ŚFL