Możliwość relokacji rodzin z Ukrainy do Włoch

Wyjazd planowany jest w połowie kwietnia.

W połowie marca przebywali w Polsce (Warszawa, Łódź, Kraków) przedstawiciele Mediterranean Hope (MH), programu na rzecz migrantów i uchodźców prowadzonego przez Federację Kościołów Ewangelickich we Włoszech (FCEI). Ta niewielka organizacja udziela obecnie znacznego wsparcia migrantom i uchodźcom poprzez swoje zespoły w różnych częściach Włoch, Bośni i Libanu. Jej pionierska praca, polegająca na otwieraniu korytarzy humanitarnych do Włoch, zyskała międzynarodowe uznanie.

Podobnie jak wiele innych organizacji, FCEI jest poruszona tragiczną sytuacją w Ukrainie i chce włączyć się w pomoc otwierając możliwość relokacji rodzin ukraińskich z Polski do Włoch. Osoby, które przyjadą do Włoch zostaną zakwaterowane w domach prywatnych lub w małych ośrodkach. Otrzymają pomoc w załatwianiu procedur prawnych, opiekę medyczną, dostęp do edukacji dzieci oraz szkoleń zawodowych, które umożliwią znalezienie pracy.

Przedstawiciele MH FCEI poszukują aktualnie 33 osób, które byłyby gotowe wyjechać do Włoch. Wyjazd z Polski zaplanowany jest w połowie kwietnia. Do grupy będą też włączeni uchodźcy z Ukrainy, którzy nie są Ukraińcami, wśród celów organizacji jest bowiem wspieranie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie lub potrzebie, bez względu na przynależność etniczną lub narodową. Osoby chętne do wyjazdu będą mogły porozmawiać o warunkach i wybrać miejsce pobytu.

Prosimy o informację, czy wśród gości, którzy zostali przyjęci do parafii luterańskich w Polsce są osoby, które wyraziły chęć wyjazdu i zamieszkania w innym miejscu, poza granicami Polski oraz czy są zainteresowane wyjazdem do Włoch.

Prosimy o przesłanie informacji do 10 kwietnia 2022 r. na adres mailowy rzecznik@luteranie.pl

____________________________

У середині березня представники Mediterranean Hope (MH), програми для мігрантів і біженців, яку проводить Федерація Євангельських Храмів Італії (FCEI), відвідали Польщу (Варшава, Лодзь, Краків). Зараз ця невелика організація надає значну підтримку мігрантам і біженцям через свої команди в різних частинах Італії, Боснії та Лівану. Її новаторська робота, яка полягала у відкритті гуманітарних коридорів до Італії, отримала міжнародне визнання.

Як і багато інших організацій, FCEI стурбована трагічною ситуацією в Україні та хоче допомогти, відкривши можливість переселення українських сімей з Польщі до Італії. Люди, які приїдуть до Італії, будуть розміщені в приватних будинках або в невеликих центрах. Вони отримають правову та медичну допомогу, доступ до освіти для дітей та професійного навчання, що дозволить їм знайти роботу.

Наразі представники MH FCEI шукають 33 осіб, які були б готові поїхати до Італії. Виїзд із Польщі запланований на середину квітня. До групи також увійдуть біженці з України, що не є українцями, тому що однією з цілей організації є підтримка людей, які перебувають у небезпеці чи потребі, незалежно від етнічної чи національної приналежності. Охочі виїхати зможуть поговорити про умови та вибрати місце проживання.

Прошу повідомити, чи серед гостей, які були прийняті до лютеранської парафії в Польщі, є особи, які виявили бажання поїхати жити в інше місце, за межами Польщі, і чи зацікавлені вони поїхати до Італії.