Oczyma miłosierdzia i łaski

Noworoczne pozdrowienie od sekretarz generalnej ŚFL.

Drogie siostry i bracia w Chrystusie,

Pozdrawiam w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa!

Po burzliwym roku stajemy u progu roku 2023. Rok poprzedni oznaczał koniec restrykcji związanych z COVID-19 w większości części świata. Był to również rok nowych konfliktów i wojen o globalnym zasięgu.
Przewidywanie tego, co niesie ze sobą przyszłość i co przyniesie nowy rok, jest trudne. Wiemy jednak, że jesteśmy powołani do tego, by nieustannie trwać we wzajemnej miłości i nadziei. Dlatego w naszych troskach i niepokojach, ale także w tym, co świętujemy i z czego się cieszymy, dobrze jest przypomnieć sobie, że Bóg nie jest obojętny na to, co dzieje się w świecie i z nami.

Hasło przewodnie na rok 2023 mówi: „Tyś Bóg, który mnie widzi”- 1 Mż 16, 13. Bóg, którego wcielenie w Jezusie Chrystusie właśnie świętowaliśmy, widzi rzeczy, które zostały wykonane, ale także te, które pozostały niezrealizowane. Dlatego Bóg wzywa nas, abyśmy nie byli obojętni, ale mówili i działali wszędzie tam, gdzie widzimy, jak ludzkie błędy rozsiewają nasiona nienawiści, rozłamu, ucisku i braku szacunku dla Bożego stworzenia. We wrześniu 2023 roku odbędzie się Zgromadzenie ŚFL w Krakowie, w Polsce. Temat Zgromadzenia to: „Jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja”. Jest to temat pełen nadziei, który pociąga nas ku jedności, którą Bóg przewidział dla Bożego stworzenia. Temat jest inspirowany listem Pawła do Efezjan, gdzie apostoł pisze: „Jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziej, która należy do waszego powołania”. (Ef 4,4). Paweł najprawdopodobniej przytacza tu cytat z liturgii chrzcielnej, odprawianej przez pierwszych chrześcijan. Określa Kościół jako mistyczne ciało Chrystusa, które jednoczy ludzi z różnych kontekstów kulturowych, różnych środowisk społecznych i politycznych, osoby różnej płci.

Jeśli Chrystusa postawimy w centrum, to znajdziemy jedność, pomimo wszelkich różnic. Kiedy natomiast skupimy się na różnicach między nami, nastąpi podział. Nasze powołanie chrzcielne jest powołaniem do jedności. Do jedności z Chrystusem i z naszymi siostrami i braćmi w Chrystusie, ale ostatecznie z człowiekiem i Bożym stworzeniem, ponieważ Bóg jest Stwórcą całego świata. Jedność nie oznacza jednolitości, ale prawdziwa jedność zawsze uwzględnia różnorodność, o ile jest ona nacechowana miłością i szacunkiem.

Jedność jest cennym darem a zarazem zadaniem. Czasami to zadanie może wydawać się dość trudne. Jednak tam, gdzie stajemy przed wyzwaniami, jesteśmy również wspierani przez Ducha Świętego: Chrystusa i Ewangelii nie da się „cofnąć”. Duchy podziału i nienawiści, chciwości i nadużywania władzy z pewnością nie zwyciężą. Naszym powołaniem jest nie tylko głoszenie, ale także życie Ewangelią, pozwalanie, by Królestwo Boże wdzierało się w naszą rzeczywistość, byśmy byli „drożdżami”, które niosą światu nadzieję. Nie możemy więc pozostać obojętni, gdy widzimy, że siana jest nienawiść i zniszczenie, gdy kwestionowana jest Boża miłość i łaska wobec człowieka.

Bóg, patrząc na świat, postrzega go oczyma pełnymi miłosierdzia i łaski. Obyśmy w 2023 roku mieli takie samo spojrzenie i taką samą wytrwałość oraz nadzieję jak ks. Dietrich Bonhoeffer, słynny luterański teolog i męczennik, który został aresztowany przez nazistów i w 1944 roku napisał z więzienia:

„Gdy dobra moc Twa stale mnie ochrania,
nie lękam się, co mi przyniesie dzień,
Ty jesteś ze mną stale od zarania,
Ty chronisz mnie, gdy idzie nocy cień”. (tłum. Tomasz Bruell).

Niech Bóg obdarzy Was obecnością Ducha Świętego, abyście mogli być błogosławieństwem dla innych.

Wasza w Chrystusie
ks. Anne Burghardt

zdj. SFL/Albin Hillert