Słowo i Myśl. Przegląd Ewangelicki. 2.0 1/2022

Ukazał się nowy numer SiM. Jest dostępny online.

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Słowa i Myśli”, przygotowany dzięki szczególnemu zaangażowaniu poznańskich działaczy PTEw, publikowany pod kierunkiem redaktor naczelnej periodyku – dr hab. prof. UAM Małgorzaty Grzywacz. Najnowszy numer przypomina o sprawach i tematach ważnych dla luterańskiej społeczności, o wydarzeniach, w których będziemy mieli okazję uczestniczyć, także o wspólnej konfesyjnej przeszłości.  We wstępie do numeru „Globalnie – lokalnie” Redaktor Naczelna podkreśla, że to, co dzieje się w świecie, jest obecne także w naszym życiu, ale jednocześnie zakotwiczeni jesteśmy w lokalności, w różnych jej odcieniach i przejawach.

W nowym numerze SiM dużo miejsca poświęcone zostało przyszłorocznemu Zgromadzeniu Ogólnemu Światowej Federacji Luterańskiej, które odbędzie się w 2023 roku w Krakowie. Tematykę tę prezentują dwa kolejne artykuły („ 75 lat Światowej Federacji Luterańskiej 14”,” Kobiety w Światowej Federacji Luterańskiej”), dzięki którym mamy okazję dowiedzieć się, jak doszło do powstania organizacji skupiającej Kościoły luterańskie z różnych zakątków świata, jakie założenia jej przyświecają, jak zmieniła się jej działalność, misja i kształt organizacyjny. Uzupełnieniem jest program przyszłorocznego Zgromadzenia ŚFL w Krakowie, w nawiązaniu do patronującego mu hasła „Jedno Ciało, Jeden Duch, Jedna Nadzieja”, opartego na wersetach z listu Pawła do Efezjan ( Rozdz. 4,4).

Poza tematem przewodnim znalazły się w numerze zagadnienia lokalne. Tym razem poznajemy dzieje parafii luterańskiej w Lesznie, która również współcześnie stara się być widoczna na mapie swego miasta. Wsłuchujemy się w słowa jednej z pań ordynowanych w maju w warszawskim kościele Świętej Trójcy na duchownych.  Jak z perspektywy dotychczasowej diakon wyglądają obowiązki kobiety księdza w parafii radomskiej?   W perspektywie historycznej, ale też współczesnej zaprezentowany został Śląsk luterański – miejsca związane z ewangelikami, którzy poprzez swoją twórczość zapisali się nie tylko w lokalnej kulturze (od Zielonej Góry, poprzez Jawor, po Karpacz). Przestawiony został dorobek wydawnictwa „Ewangelik Pszczyński”, założonego przez pastorostwo ks. Jana Badurę i dr Jadwigę Annę Badurę, które w dalszym ciągu wydaje publikacje służące najbliższej wspólnocie wiernych.  W nawiązaniu do czasu pandemii przypomniany została sylwetka cieszyńskiego pastora ks. Jana Muthmana (1685- 1747), autora książeczki „Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza morowego…” ( 1716). Warto dodać, że to także postać zasłużona dla trwania ewangelicyzmu na ziemi cieszyńskiej.

W ramach rubryki ukazującej historię protestantyzmu przybliżona została postać Thomasa Browne’a (1605–1682), angielskiego lekarza, uczonego, ale również zwolennika tolerancji religijnej, który dążył do zgody międzywyznaniowej w XVII-wiecznej Anglii. Kończy numer artykuł „Dostępność kultury – obowiązek czy nauka empatii?”, który zwraca uwagę na dobre praktyki w kulturze, ale także znaczenie komunikacji, prostoty kontaktów międzyludzkich zwłaszcza z osobami niepełnosprawnymi.

Autorzy artykułów zamieszczonych w 138 n-rze SiM (1/2022): dr Łukasz Barański, dr Justyna Czekajewska, Romuald Długosz, ks. por. Waldemar Gabryś, Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, dr hab. prof. UAM Małgorzata Grzywacz, Marta Tatiana Małkus, ks. Katarzyna Rudkowska, dr Aneta M. Sokół

Aneta M. Sokół

dostęp:  www.slowoimysl-blog.pl