Synod zakończył obrady

Zakończyła się 5 sesja XIV kadencji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

28.04.2019

W czasie wiosennej sesji Synod zdecydował, że w czasie nabożeństw niedzieli Rogate (Módlcie się), w szczególny sposób, zbory będą zachęcane do modlitwy o powołania. Niedziela modlitwy o powołania została ustanowiona z inicjatywy bp Jerzego Samca, który w uzasadnieniu wniosku napisał: „Wierzymy, że Bóg powołuje każdego człowieka do wykonywania jakiegoś zadania. Chcemy się modlić o to, aby każda osoba, zwłaszcza młody człowiek u progu swego życia, pytał Zbawiciela o swoje powołanie i aby wybierał wskazaną mu drogę. Zdając sobie sprawę z wielkiej potrzeby głoszenia Ewangelii Jezusa Chrystusa w świecie prośmy, aby Pan powoływał tych, którzy poniosą Radosną Nowinę potrzebującym.” W roku 2019 modlitwa o powołania odbędzie się w niedzielę 26 maja.

Synodałowie przyjęli stanowisko w sprawie troski i odpowiedzialności za stworzenie. W przesłaniu zaakcentowano, że „zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska, anomalie atmosferyczne – to widoczne skutki postępującej ingerencji człowieka w Stworzenie”. Bóg przekazując człowiekowi odpowiedzialność za stworzenie uczynił go równocześnie swoim współpracownikiem w dziele zachowania Stworzenia, a także zobowiązał go do postawy dziękczynienia za otrzymany dar życia. Zwrócono uwagę, że Kościół jest powołany do odpowiedzialności w każdym z obszarów (teologia, edukacja, gospodarka) w celu przywrócenia pierwotnej harmonii współistnienia gatunków w powierzonym im środowisku, a zadaniem współczesnego człowieka jest odpowiedzialność za całe Stworzenie.

Synod przyjął także uchwałę wyrażającą „sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele przy wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępowania.” W uzasadnieniu wniosku zaznaczono, że uchwała wyraża obowiązki osób świeckich lub duchownych pełniących funkcje urzędowe w Kościele, które w związku ze swą działalnością powzięły podejrzenie popełnienia przestępstwa. Elementem realizacji uchwały będzie utworzenie adresu poczty elektronicznej, który ewentualnym ofiarom niepożądanych działań da możliwość zawiadomienia Konsystorza Kościoła o potrzebie zainicjowania postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych.

Na wniosek komisji ds. ewangelizacji i misji Synod przyjął uchwałę dotyczącą promocji grup studium biblijnego. Domowe grupy studium biblijnego uznano za cenny element życia kościelnego, potrzebny do prawidłowego rozwoju życia duchowego zborowników. W uchwale zachęcono do tworzenia takich grup szczególnie w niewielkich parafiach.

Ponadto Synod przegłosował udzielenie wsparcia finansowego w remoncie centrum parafialnego w Ostródzie. Jednocześnie też postanowiono opracować zasady udzielania wsparcia subwencjami specjalnymi.

Synod zajmował się również podsumowaniem roku 2018 w Kościele na płaszczyźnie duszpasterskiej i diecezjalnej, przedstawieniem wyników prac Komisji Synodalnych i przyjęciem sprawozdania finansowego Kościoła.

__________________________________________

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, jego uosobieniem i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościołowi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego właściwości należy m.in. wybór zwierzchnika Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.