Trwa Zgromadzenie Ogólne ŚRK

Relacja z drugiego dnia obrad.

1 września obrady Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów rozpoczęły się spotkaniem modlitewnym pod wielkim namiotem.

Następnie odbyła się sesja plenarna. Podczas sesji uczestnicy Zgromadzenia obejrzeli film z pozdrowieniami od Jego Świątobliwości Bartłomieja patriarchy Konstantynopola, honorowego zwierzchnika Kościoła prawosławnego na świecie. Pozdrowienia z Kościoła rzymskokatolickiego wygłosił kardynał Kurt Koch, przewodniczący papieskiej dykasterii do spraw jedności chrześcijan, krótko nakreślił relacje Kościoła rzymskokatolickiego do Światowej Rady Kościołów. Kard. Koch wskazał zwłaszcza współpracę swego Kościoła z komisją Wiara i ustrój ŚRK, w tym na wspólne dokumenty wypracowane w ostatnich kilkudziesięciu latach. Kard Koch odczytał list papieża Franciszka adresowany do uczestników Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów.

Następnie uczestnicy wysłuchali referatów wprowadzających w tematykę dnia: Celem miłości Boga do całego stworzenia jest pojednanie i jedność (The purpose of God’s love for the whole creation – reconcilation and unity). Referentami byli biskupi z tradycji prawosławnej i orientalnej, których wystąpienia były komentowane przez przedstawicieli ludów rdzennych.

Kolejnym punktem obrad były studia biblijne zorganizowane w kilkudziesięciu 30-osobowych grupach. Celem pracy w grupach było odniesienie się biblijne do treści wykładów i tematyki dnia. Przedstawiciele różnych tradycji kościelnych z całego świata dzielili się refleksjami dotyczącymi kwestii ekologicznego zaangażowania swoich Kościołów.

Po południu podczas sesji roboczej, najpierw miały miejsce retrospekcje, w tym pozdrowieni zostali poprzedni sekretarze generalni Rady, aktualni prezydenci oraz nowo wybrany sekretarz. Od nowego roku, sekretarzem generalnym będzie prezbiterianin, ks. prof. Jerry Pillay z RPA. Zgromadzenie wybierze 8 prezydentów regionów funkcjonujących w ramach Rady.

Następnie moderatorzy Rady odnieśli się do kwestii proceduralnych, podkreślając, że tradycją pracy ŚRK jest podejmowanie decyzji w drodze konsensusu. W dyskusji poruszano sprawy organizacyjne, odnoszono się do kwestii zbliżających się wyborów, ale również do treści raportów moderatora oraz sekretarza generalnego.

Wieczorem miały miejsce spotkania w gronie rodzin konfesyjnych. Delegat Kościoła bp Marcin Hintz wziął udział w pracach grupy luterańskiej.

tekst i zdjęcie: bp Marcin Hintz