Uchwała przeciw nadużyciom seksualnym

Z dniem 1 czerwca 2019 r. weszła w życie uchwała Synodu Kościoła sprzeciwiająca się tolerowaniu wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele.

03.06.2019

Uchwała została podjęta 28 kwietnia 2019 r., podczas wiosennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która odbyła się w Warszawie.
W uchwale Synod zwrócił uwagę, że niedopuszczalne są sytuacja, w których sprawca wykorzystuje małoletność ofiary albo nadużywa stosunku zależności (przełożony-podwładny itp.) lub wykorzystuje krytyczne położenie ofiary. Przypomniał również, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w zasobach Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym. Osoby umieszczone w tych zasobach nie powinny być zatrudniane.  Powyższa zasada dotyczy wszystkich osób opiekujących się dziećmi w parafiach (także wolontariuszy), duchownych, nauczycieli katechetów, opiekunów na koloniach i obozach organizowanych przez Kościół itd.
Synod przekazał w uchwale praktyczne wskazówki dotyczące zgłaszania ewentualnych nadużyć seksualnych. Po pierwsza należy zawiadomić bezpośrednio organ ścigania. Synod przypomniał, że każda osoba pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz podjąć działania, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa. Zawiadomienie powinno być złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła.
Można też złożyć zawiadomienie do Biskupa Kościoła poprzez wysłanie wiadomości na utworzoną 1 czerwca 2019 r. specjalną skrzynkę poczty elektronicznej zgloszenie@luteranie.pl. Zgłoszenia te mogą być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych Kościoła. W razie ustalenia, że dane zgłoszenie jest wiarygodne, zawiadomione zostaną organy ścigania, a duchowny (jeśli on jest domniemanym sprawcą) powinien podlegać zawieszeniu w wykonywaniu obowiązków do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu. Zgłoszone sprawy będą ujęte w sprawozdaniu Konsystorza i Biskupa Kościoła.
W uchwale Synod wskazał na konieczność kierowania osób zgłaszających nadużycia seksualne do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej. Elementem realizacji uchwały będzie też organizacja szkoleń i zapewnienie dostępu do odpowiednich materiałów osobom duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele.
W uzasadnieniu wniosku zgłoszonego na Synod podkreślono, że problem nadużyć seksualnych występujących w Kościołach chrześcijańskich, kładzie cień na jakości i prawdziwości misji chrześcijaństwa w świecie. Nie powinno się tolerować zachowań, które prowadzą do nadużyć sfery seksualnej w relacjach wewnątrzkościelnych oraz zachowań, które wyrządzają krzywdę słabszym lub bezbronnym.
**********************************
Treść uchwały:
Uchwała z dnia 28 kwietnia 2019 r.
Na podstawie § 64 pkt 2 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej uchwala, co następuje:
§ 1
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wyraża sprzeciw wobec tolerowania wszelkich form przemocy i nadużyć seksualnych, które mogły lub mogą występować w Kościele przy wykorzystaniu małoletności albo nadużycia stosunku zależności lub wykorzystania krytycznego położenia ofiary takiego postępowania.
§ 2
1.            Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP przypomina, że każda osoba świecka lub duchowna pełniąca funkcje urzędowe w Kościele, która w związku ze swą działalnością powzięła podejrzenie popełnienia przestępstwa, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.
2.            Jednocześnie Synod wskazuje, że świadkiem w sprawie nie może być duchowny co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi, z zastrzeżeniem § 61 ust. 3 Pragmatyki Służbowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
3.            Nadto Synod przypomina, że przed nawiązaniem stosunku pracy lub przed dopuszczeniem danej osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, należy uzyskać informację, czy dane tej osoby są zamieszczone w „Rejestrze z dostępem ograniczonym”, który jest częścią Rejestru Sprawców Przestępstw na tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 405).
§ 3
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca, by zawiadomienie, o którym mowa w § 2 ust. 1, było złożone do wiadomości właściwego biskupa diecezjalnego i Biskupa Kościoła.
§ 4
1.            Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP poleca Konsystorzowi Kościoła udostępnienie i upublicznienie adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do zgłaszania ewentualnych zdarzeń, o których mowa w § 1, które to zgłoszenia winny być następnie przedmiotem postępowania przygotowawczego w rozumieniu Przepisów dyscyplinarnych.
2.            W razie ustalenia w toku postępowania przygotowawczego, że zgłoszenie jest wiarygodne w rozumieniu art. 240 § 1 Kodeksu karnego, zawiadamia się właściwy organ, a postępowanie dyscyplinarne i duchowny ulegać winni zawieszeniu w trybie przewidzianym przepisami Zasadniczego Prawa Wewnętrznego do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy we właściwym postępowaniu.
3.            Niezależnie od powyższego Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wskazuje na konieczność kierowania osób zgłaszających ww. zdarzenia do Centrum Mediacji i Poradnictwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w celu zapewnienia im niezbędnej pomocy pozaprawnej.
§ 5
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP zobowiązuje Konsystorz Kościoła i Biskupa Kościoła  do ujmowania w ramach corocznego sprawozdania informacji o zawiadomieniach, zgłoszeniach i postępowaniach, o których mowa w § 3 i § 5.
§ 6
Synod Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wskazuje Biskupowi Kościoła i Biskupom Diecezjalnym na konieczność zapewnienia duchownym i innym osobom pełniącym aktywnie służbę w Kościele dostępu do odpowiednich materiałów i szkoleń związanych z problemem przemocy na tle seksualnym.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.