Walny Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa

W dniu 20 czerwca 2019 roku odbył się doroczny Zjazd Bratniej Pomocy w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Hołdunowie Lędzinach.

22.06.2019

W pierwszej części obrad zostały odczytane i zatwierdzone protokoły oraz sprawozdania z działalności Zarządu BPGA oraz udzielono absolutorium ustępującemu po pięcioletniej kadencji Zarządowi.

W części drugiej zjazdu, który zgromadził w tym roku 144 delegatów z wszystkich diecezji naszego Kościoła, a pośród nich zwierzchników trzech diecezji: katowickiej bp. Mariana Niemca, mazurskiej bp. Pawła Hause oraz cieszyńskiej bp. Adriana Korczago, a także Prezesa Synodu Kościoła ks. Adama Malinę, który był gospodarzem tegorocznych uroczystości, Zarząd przedstawił propozycję podziału środków finansowych zbiórki ofiar w roku 2019.

Kolejny raz wiele parafii z wszystkich diecezji otrzymało wsparcie finansowe, aby móc podjąć remonty kościołów, kaplic i domów parafialnych.

W ostatniej części Walnego Zjazdu odbyły się wybory nowego Zarządu BPGA.

Kandydatami na Prezesa Zarządu zostali zgłoszeni przez delegatów Ks. Marcin Makula z Golasowic oraz ks. Karol Macura z Drogomyśla.

W tajnym głosowaniu ks. Makula uzyskał 84 głosy, zaś ks. Macura 59 głosów.

Tym samym Prezesem BPGA na nową pięcioletnią kadencję został ks. Marcin Makula proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Golasowicach.

W kolejnym tajnym głosowaniu wyłoniono Zarząd Bratniej Pomocy.

Delegaci wytypowali do Zarządu następujące osoby:

Panią Annę Czudek
Ks. Daniela Ferek
Ks. Mirosława Sikorę
Ks. Marka Loskota
Ks. Dawida Banacha
Ks. Łukasza Gasia

Do Zarządu weszły trzy osoby z największą ilością głosów.
Pani Anna Czudek – skarbnik Zarządu
Ks. Daniel Ferek – v-ce prezes Zarządu
Ks. Mirosław Sikora – sekretarz

Tym samym delegaci Walnego Zjazdu BPGA wybrali ustępujący Zarząd na kolejną pięcioletnią kadencję.

156 Walny Zjazd Bratniej Pomocy zakończył się dziękczynnym nabożeństwem w hołdunowskim kościele, podczas którego Słowo Boże wygłosił ks. dr Adam Malina – Prezes Synodu Kościoła, zaś bp Marian Niemiec wprowadził w urząd nowo wybrany Zarząd.

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom tegorocznej zbiórki BPGA za szczodrość i złożone ofiary oraz wszystkim delegatom, którzy wzięli udział w tegorocznym Walnym Zjeździe.

Kolejny 157 Walny Zjazd Bratniej Pomocy w roku 2020 odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim.