Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce

Wydział Nauk Społecznych Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – Katedra Pedagogiki Religii i Kultury oraz Polska Rada Ekumeniczna zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową
„Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”.
Konferencja odbędzie się 27 lutego 2020 r. w siedzibieChrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48. Partnerem konferencji jest Kuratorium Oświaty w Warszawie
TEMATYKA KONFERENCJI:
Tematyka konferencji wpisuje się w ogólne założenia koncepcyjne współczesnej pedagogiki religii.Pragniemy omówić współczesne idee kształcenia religijnego w szkole oraz dokonać analizy praktyki edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów edukacji – ucznia i nauczyciela.

Podstawą dociekań podczas konferencji będą problemy skupione wokół następujących zagadnień [sekcje tematyczne]:
1. Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego.
2. Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów.
3. Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne.
Sekcja tematyczna: „Orientacja na podmiot i inkluzję w teorii i praktyce kształcenia religijnego” obejmuje zagadnienia:
 Idea inkluzyjnego kształcenia religijnego;
 Praktyka inkluzji w edukacji;
 Dowartościowanie i podmiotowe traktowanie ucznia.
Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej rozwiązań, które – uwzględniając indywidualne różnice – dowartościowują uczniów oraz wzmacniają efektywność inkluzyjnego kształcenia.
Sekcja tematyczna: „Pedagogika religii a kształtowanie kompetencji etycznych uczniów” obejmuje zagadnienia:
 Kształtowanie kompetencji moralnych istotnych we współczesnym świecie;
 Kształcenie etyczne jako aspekt nauki religii.
Proponowana sekcja tematyczna ma na celu zainspirowanie dyskusji dotyczącej zagadnień związanych z wychowaniem moralnym, kształtowaniem postaw i kompetencji etycznych w ramach edukacji religijnej w szkole.
Sekcja tematyczna: „Współczesne wyzwania edukacji religijnej i konsekwencje metodyczne” obejmuje zagadnienia:
 Nauka religii w kontekście transformacji społeczno-kulturowej;
 Nauka religii w kontekście wyzwań środowiska szkolnego oraz nastawień religijnych uczniów i nauczycieli.

Edukacja religijna musi sprostać obecnym wyzwaniom. Współczesny kryzys religijności młodzieży może być impulsem do weryfikacji treści, metod i form przekazu wykorzystywanych podczas lekcji religii w szkole. W tej części konferencji zapraszamy nauczycieli, rodziców, młodzież do dyskusji nad wyzwaniami edukacji religijnej.

Program do pobrania

Rada Naukowa Konferencji:
ks. prof. zw. dr hab. Jerzy Bagrowicz; dr hab. Jarosław Horowski, prof. UMK; ks. prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek SJ; ks. dr hab. Bogusław Milerski, Rektor i prof. ChAT.
Komitet Organizacyjny Konferencji:
dr hab. Agnieszka Piejka; dr Elżbieta Bednarz; dr Joanna Koleff-Pracka; mgr Elżbieta Byrtek.
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Konferencji: dr Elżbieta Bednarz
Kontakt w sprawach organizacyjnych i wystąpień: e.bednarz@chat.edu.pl
Sekretarz konferencji: mgr Elżbieta Byrtek
Kontakt w sprawach zgłoszeń: e.byrtek@chat.edu.pl