Zakończyła się wiosenna sesja XIV Synodu Kościoła

Po raz czwarty synodałowie obradowali w trybie online na platformie ZOOM.

W dniach 23-24 kwietnia 2021 r. odbyła się 10. sesja XIV Synodu Kościoła. Obrady prowadził Prezes Synodu ks. dr Adam Malina.

W pierwszym dniu obrad przyjęto sprawozdania Rady Synodalnej (w tym dotyczące zespołu ds. urzędu kościelnego) Biskupa Kościoła i Konsystorza. Synod przyjął również sprawozdania z pracy duszpasterstw, komisji synodalnych oraz instytucji kościelnych. 

W sobotę synodałowie wysłuchali wystąpienia ks. dr. Martina Junge, sekretarza generalnego Światowej Federacji Luterańskiej. Na wstępie sekretarz generalny poprosił o modlitwę za siostry i braci z Kościołów luterańskich w Indiach, które zmagają się z drugą falą epidemii COVID-19. Swoją prezentację ks. Junge podzielił na dwa tematy: pierwsza część dotyczyła zadań i priorytetów Światowej Federacji Luterańskiej, a druga Zgromadzeń Ogólnych ŚFL. 

Przypomniał, że wspólnota zrzesza 148 Kościołów w 99 krajach czyli 77 milionów luteran na świecie. Największym Kościołem jest aktualnie Etiopski Kościół Ewangelicki Mykane Yesus. Ks. Junge nawiązał do historii powstania ŚFL (Lund 1947), kontekstu drugiej wojny światowej, cierpienia 50 milionów osób, co wpłynęło na zadania wspólnoty. Podkreślił, że ŚFL powstała, aby składać świadectwo o Chrystusie poprzez służbę dla bliźnich, stąd także dzisiaj jednym z najważniejszych priorytetów jest pomoc uchodźcom i wszystkim osobom potrzebującym. Wskazał jak istotne jest bycie we wspólnocie, mając świadomość zarówno własnego kontekstu, ale też okazję, by zobaczyć luteranizm w perspektywie szerszej, globalnej i razem pracować na rzecz jedności ciała Chrystusa. 

Ks. Junge powiedział, że wspólnota jest nam dana od Boga, ale także jest zadaniem. Wymaga pracy, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Podkreślił jak ważne jest to, że w ŚFL słyszalny jest głos mężczyzn, kobiet i młodzieży oraz wskazał, że obecność młodzieży w gremiach decyzyjnych odnowiła oblicze wspólnoty. Wskazał, że Zgromadzenie Ogólne daje możliwość odkrycia co to znaczy być Kościołem, czym jest luterańska tożsamość i jak różnorodna jest wspólnota. Pozwala też wzajemnie się wzmacniać. 

Synodałowie pracowali nad wnioskami zgłoszonymi na sesję. Wprowadzono przepisy regulujące czasową niemożność pełnienia służby przez proboszczów parafii, na przykład w czasie ich choroby. Z uwagi na pandemię Synod zadecydował o przedłużeniu kadencji Prezesa Diakonii Polskiej oraz Dyrektor Generalnej o jeden rok. Wnioski dotyczące ordynacji prezbiterskiej kobiet oraz wprowadzenia zasiłków macierzyńskich i ojcowskich dla duchownych zostały przekazane do komisji synodalnych. Synod podjął też uchwałę o uporządkowaniu reguł używania strojów liturgicznych i służbowych przez duchownych. Wśród zatwierdzonych zasad, które będą obowiązywać od początku maja br. znajduje się też zapis stwierdzający, iż diakonii mogą używać befek tak jak pozostali duchowni.

Synodałowie zdecydowali również o utworzeniu funduszu rozwojowego Kościoła przeznaczonego na udzielanie specjalnych dotacji na rzecz podmiotów kościelnych. Synod przyjął uchwałę, że tematyka trzech kolejnych lat będzie związana z hasłem Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego ŚFL „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”. 

Synod zakończył modlitwą Biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec.