Zgromadzenie Ogólne ŚRK w Karlsruhe zakończyło obrady

Relacja z ostatnich dni.

7 września, przedostatni dzień, wypełniony był plenarnymi obradami, podczas których delegaci podejmowali ważne decyzje dotyczące dokumentów Zgromadzenia.

Po porannej modlitwie w namiocie, uczestnicy spotkali się na ostatniej sesji tematycznej. Biblijnym motywem przewodnim dnia był fragment z ew. Mateusza poświęcony rozumieniu przywództwa w Kościele (Mt 20,2-0-28), czyli prośba braci Jana i Jakuba o szczególne miejsce w Królestwie Niebiańskim. Tematem wiodącym dnia była jedność chrześcijan i wspólne świadectwo Kościołów.
Tego dnia obrady miały bardziej tradycyjny przebieg niż poprzednie sesję, a moderatorem dnia był bp prof. Heinrich Bedford-Strohm, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii, poprzedni Prezes Rady EKD.

Pierwsze pozdrowienia wygłosił brat Alois, przeor Wspólnoty Taize. Brat Alois podkreślił, że jego wspólnota koncentruje się na modlitwie. Droga do jedności wiedzie poprzez modlitwę. Było to odwołanie do jednego z głównych motywów Zgromadzenia, jakim było hasło: ekumenizm serc. Wokół modlitwy praktykowanej w Taize, 3 razy dziennie bez względu na wszelkie okoliczności, rodzi się poczucie jedności. Formuła, do której nawiązał przeor: lex orandi led credenti, wskazuje, że prawdy wiary wyrastają z praktykowania wspólnej modlitwy.

W imieniu Światowej Federacji Studentów Chrześcijan (WSCF – World Student Christian Federation) przemówił Marcelo Leites, Sekretarz Generalny Federacji. Wskazał on na szczególne zaangażowanie osób młodych w rozwój ruchu ekumenicznego.
Jako trzeci, w imieniu tradycji anglikańskiej słowa pozdrowienia wygłosił zwierzchnik Kościoła, abp Canterbury Justin Velby. Prymas Anglii w odwołaniu do ostatniej światowej konferencji biskupów anglikańskich zwanej Konferencją Lambeth wskazał, że nawet w gronie tej rodziny wyznaniowej panują wielkie napięcia związane przede wszystkim z kwestiami etycznymi.

W dyskusji panelowej prowadzonej przez bp. prof. Bedford-Strohma dyskutanci odwoływali się do dokumentu: Kościół: w kierunku wspólnej wizji (The Church: Towards a common vision) wydanego w 2013 roku po Zgromadzeniu w Pusan przez Komisję Wiara i Ustrój (Faith and Order). W dyskusji wskazano na szczególną rolę motywu pielgrzymki na rzecz sprawiedliwości i pokoju, który został wypracowany przez Zgromadzenie w Pusan.

Dwie popołudniowe sesje koncentrowały się na poprawkach do dokumentów przygotowanych przez różne komisje Zgromadzenia. Wiele emocji wywołał dokument poświęcony wojnie w Ukrainie, w którym po zgłoszonych poprawkach i mimo protestu przedstawiciela Patriarchatu Moskiewskiego, znalazł się jasny zapis potępiający „nielegalną i nieuzasadnioną” inwazję Rosji na Ukrainę. W oświadczeniu Zgromadzenia wezwało do zawieszenia broni, jak również do natychmiastowego wycofania wojsk rosyjskich. (więcej tutaj)

Obrady zakończyło nabożeństwo wieczorne przygotowane przez przedstawicieli lokalnych wspólnot pentekostalnych.

8 września uczestnicy obrad spotkali się po raz ostatni na porannej modlitwie i ostatniej sesji plenarnej, zamykającej obrady. Delegaci zaaprobowali treść wypracowanych na poprzednich sesjach oficjalnych dokumentów i komunikatów Zgromadzenia Ogólnego ŚRK. Po zakończeniu obrad plenarnych odbyła się konferencja prasowa prezentująca wyniki prac Zgromadzenia.

Po południu na pierwszej sesji plenarnej spotkał się powołany przez Zgromadzenie Komitet Centralny, w skład którego wchodzi 150 członków wybranych przez Zgromadzenie. Stanowi on najwyższą władzę Światowej Rady Kościołów pomiędzy zgromadzeniami. Członkiem Komitetu ponownie został wybrany ks. dr Artur Aleksiejuk z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Komitet Centralny wybrał swoich moderatorów, czyli organ kierujący pracami Komitetu. Przewodniczącym Komitetu – moderatorem został wybrany bp prof. Heinrich Bedford-Strohm, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Bawarii. Wicemoderatorami zostali wybrani: ks. Merlyn Hyde Riley z Jamajskiej Unii Baptystycznej, oraz abp dr Vicken Aykazian z Armeńskiego Kościoła Apostolskiego, jako przedstawiciel tradycji prawosławnej.

W XI Zgromadzeniu Ogólnym ŚRK brało udział niemal 800 delegatów Kościołów zrzeszonych w Radzie, kilkuset reporterów, tyluż stewardów, około 2000 obserwatorów oraz kilka tysięcy gości, przyglądających się obradom.

Następne Zgromadzenie zaplanowane jest za osiem lat, w roku 2030.

tekst: bp prof. Marcin Hintz