Zmarł śp. prof. Michał Pietrzak

W wieku 92 lat zmarł Michał Pietrzak, profesor prawa, wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Prof. Michał Pietrzak urodził się w 1929 r. w Gąbinie koło Płocka. W 1952 r. został absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa tej uczelni. Tam też w 1961 r. obronił pracę doktorską na temat „Wolność prasy w Polsce 1918–1939”. W następnym roku objął stanowisko adiunkta. W 1968 r. otrzymał stopień naukowy docenta nauk prawnych (rozprawa habilitacyjna pt. „Rządy parlamentarne w Polsce w latach 1919–1926”). W 1979 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a dziesięć lat później profesora zwyczajnego nauk prawnych.

Przez ponad 60 lat był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a przez ponad 20 lat nauczycielem akademickim w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT). Specjalizował się w zakresie historii państwa i prawa Polski, prawa konstytucyjnego oraz prawa wyznaniowego. Wypromował ponad 25 doktorów i ponad 800 magistrów.

W swych publikacjach zajmował się m.in. historią ustroju i prawa polskiego, prawem wyznaniowym, również w kontekście Kościołów mniejszościowych, świeckością państwa czy prawem konstytucyjnym. Zasiadał w różnych gremiach, m.in. był współpatronem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz członkiem Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

Prof. Michał Pietrzak przyczynił się do dynamicznego rozwoju Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej po 1989 r. W 2018 r. został uhonorowany Medalem za Zasługi dla ChAT. „Biorąc pod uwagę dokonania prof. Michała Pietrzaka na rzecz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie jako uczelni posiadającej szczególny mandat w zakresie kształcenia osób związanych z Kościołami mniejszościowymi, Senat docenił podejmowane przez Laureata na przestrzeni kilkudziesięciu lat działania na rzecz wolności sumienia i wyznania w Polsce, rozdziału Kościoła i państwa, neutralności światopoglądowej państwa, równouprawnienia Kościołów i innych związków wyznaniowych. Realizowane one były przez jego publiczne wypowiedzi, badania naukowe, dydaktykę, udział w tworzeniu prawa i egzekwowaniu wolnościowych norm konstytucyjnych. Postawa Pana Profesora jako szeroko znanego rzecznika poszanowania godności każdego człowieka, bez względu na identyfikację światopoglądową, znajdowała wyraz w budowaniu klimatu dialogu, zaufania, zrozumienia i tolerancji w naszej Uczelni, w środowisku Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz w szerszych kręgach społecznych” – napisał z tej okazji prof. Tadeusz J. Zieliński w wydawanym przez ChAT „Roczniku Teologicznym” (z. 4/2018).

Prof. Michał Pietrzak zmarł 18 sierpnia. Miał 92 lata. Został pochowany 25 sierpnia na Cmentarzu Północnym w Warszawie.

źródło: Polska Rada Ekumeniczna