Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism [...].

Pierwszy List Pawła do Koryntian 15,3-4

Słyszysz tutaj, że Paweł podaje Pismo za swego najmocniejszego świadka i mówi, że nic nie utrzyma naszej nauki i wiary oprócz Słowa cielesnego albo zapisanego literami w Piśmie, i przez niego czy kogoś innego zwiastowanego ustami. Gdyż jest tutaj jasno napisane: „Pismo, Pismo”. Pismo jednak nie jest samym Duchem, Duch z niego nie emanuje (jak mylnie przypisują nam to nasi przeciwnicy). Samo Pismo jest martwą literą i nie może obdarzyć życiem – może to uczynić tylko Duch. Nie chwal się jednak zbytnio Duchem, gdy nie masz zewnętrznego, objawionego Słowa. Z pewnością nie jest to wtedy dobry Duch, ale przeklęty diabeł z piekła rodem. Gdyż Duch Święty ujął swą mądrość i radę, i wszystkie tajemnice w Słowie i objawił je w Piśmie, aby nikt nie mógł się usprawiedliwiać czy też szukać i badać coś innego. Nie ma też nic wyższego ani lepszego do nauki i do przyjęcia ponad to, czego Pismo uczy nas o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, naszym Zbawicielu – że za nas umarł i zmartwychwstał.