Drogowskazy chrześcijanina

04-02

Rzecze mu [dworzaninowi] Jezus: Idż, syn twój żyje. I uwierzył ten człowiek słowu, które mu rzekł Jezus, i odszedł. Ewangelia Jana 4,50

03-18

Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg: przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele […]. List Pawła do Rzymian 8,3

03-01

A umarł [Chrystus] za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. 2 List Pawła do Koryntian 5,15

02-11

Prawdziwa to mowa: Jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy; jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy […]. 2 List Pawła do Tymoteusza 2,11-12

01-26

Wtedy [Abraham] zbudował tam ołtarz Panu, który mu się ukazał. I Księga Mojżeszowa 12,7

01-09

Gdybyście mnie znali, znalibyście też Ojca mego. Ewangelia Jana 8,19

03-17

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, da wam. Ewangelia Jana 16,23

02-29

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Pierwszy List Jana 1,9

02-12

Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie […] ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. List Pawła do Rzymian 8,38-39

01-25

[…] chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. List Pawła do Rzymian 5,11

01-07

I oto rozległ się głos z nieba: Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ewangelia Mateusza 3,17

03-16

Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy […]. List Pawła do Rzymian 7,14