Drogowskazy chrześcijanina

03-25

I rzekła Maria: Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Ewangelia Łukasza 1,38

03-08

A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. List Pawła do Galacjan 5,24

02-19

Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, jego słuchajcie. Ewangelia Mateusza 17,5

02-03

On [Bóg] tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. 2 List Pawła do Koryntian 5,21

01-16

Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem […].” 1 List Pawła do Koryntian 1,30

06-26

Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. List Pawła do Rzymian 10,4

03-24

Przecież brata żadnym sposobem nie wykupi człowiek, ani też nie da Bogu za niego okupu, bo okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy […]. Księga Psalmów 49,8-9

03-07

[…] i do krwi [podeszliście], którą się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. List do Hebrajczyków 12,24

02-18

Bądżcie trzeżwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Pierwszy List Piotra 5,8

02-02

Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu […]. Ewangelia Łukasza 2,34

01-14

Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Pierwszy List Jana 3,18

07-27

[…] Ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały […]. Ewangelia Jana 15,16