Drogowskazy chrześcijanina

03-31

Gdyż ciało pożąda przeciwko Duchowi, a Duch przeciwko ciału […]. List Pawła do Galacjan 5,17

03-14

Napisano bowiem: Wniwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. 1 List Pawła do Koryntian 1,19

02-28

Albowiem Królestwo Boże zasadza się nie na słowie, lecz na mocy. 1 List Pawła do Koryntian 4,20

02-09

A ja, pewny siebie, powiedziałem: Nie zachwieję się na wieki. Panie! W życzliwości swej postawiłeś mnie na potężnej górze, A gdy zakryłeś oblicze swoje, zatrwożyłem się. Księga Psalmów 30,7-8

01-24

A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je
w karności, dla Pana. List Pawła do Efezjan 6,4

01-05

Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu; i nie było deszczu na ziemi przez trzy lata i sześć miesięcy. List Jakuba 5,17

04-01

Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa
i to ukrzyżowanego. 1 List Pawła do Koryntian 2,2

03-15

Za dni swego życia w ciele zanosił On z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, i dla bogobojności został wysłuchany. List do Hebrajczyków 5,7

02-26

A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Pierwszy List Jana 5,5

02-08

Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem […]. Ewangelia Jana 6,63

01-22

[…] ujrzał Jezus człowieka, siedzącego przy cle, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Ewangelia Mateusza 9,9

01-04

święć się imię twoje, przyjdż Królestwo twoje, bądż wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Ewangelia Mateusza 6,9-10