O, jakimże lękiem napawa to miejsce! Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba.

I Księga Mojżeszowa 28,17

Widzisz więc, że dom Boży nie jest wspaniałą, wielką budowlą, jak to jest u nas. Dla Boga nie jest ważne, czy jest on wysoko sklepiony czy poświęcony. On przecież mieszkał tutaj i przez wszystkie dni swego życia nie zbudował sobie żadnego domu. Co zatem czyni jakieś miejsce mieszkaniem Bogą Tylko to, że Bóg jest tam ze swoim Słowem; gdzie ono jest, tam mieszka On niezawodnie. I podobnie, gdzie nie ma Słowa, tam On nie przebywa, choćby wybudowano mu nie wiem jak wielki dom. Gdzie zwiastowane jest jego Słowo, tam z pewnością można go znaleźć. Gdzie jednak tego Słowa brakuje, tam nie ma jego domu, choćby budowano kościół koło kościoła. Kościół jest godzien tego miana tylko tam, gdzie głoszone jest jedynie czyste Słowo Boże.