Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie [...].

2 List Pawła do Koryntian 2,14

Często sprawy wierzących tak wyglądają, jakby wszystko było już stracone i należałoby zwątpić. Ale wiara zawsze zwycięża i pokonuje wszystkie błędy i niebezpieczeństwa, jakie spotykają świętych. Wiara czyni widzących ślepymi i słyszących głuchymi i na odwrót, głuchych słyszącymi i ślepych widzącymi, i w sumie wierzący grzeszy i nic nie traci. Albo gdy z głupoty czy nieuwagi wywoła zgorszenie albo zgrzeszy, to Bóg już z góry to przewidział i naprawił, tak że błędy zostają przykryte, i w końcu znajduje się szczęśliwe i dobre wyjście. Tak silna jest wiara i modlitwa. I rzeczywiście, wiara jest żywą i czynną rzeczą, tak, że można na niej z całą rozwagą polegać i trzymać się Słowa, niechby się i działo, co Bóg zechce.