Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy.

List Pawła do Rzymian 3,31

Spójrzcie! Oto jest nauka i moc ewangelii, i skarb, przez który jesteśmy zbawieni i który też sprawia, że zaczynamy wypełniać zakon. Gdyż tam, gdzie poznano i uwierzono w wielką, bezgraniczną miłość i dobrodziejstwo Chrystusa, tam wytryska także miłość do Boga i do bliźniego. Bo przez takie poznanie i pocieszenie Duch Święty porusza serce, że staje się miłe Bogu i wielbiąc, i dziękując mu, chętnie czyni to, co powinno, wystrzegając się grzechów i nieposłuszeństwa i skłania się do służby i pomocy każdemu. A jeśli odczuwa przy tym swą słabość, to walczy z ciałem i diabłem, wzywając Boga i zawsze w wierze podnosi się, by pochwycić Chrystusa. Tam zaś, gdzie nie czyni zadość wymogom zakonu, pociesza się tym, że Chrystus je wypełnił i obdarował go swoją pełnią i mocą i przez to po wszystkie czasy pozostaje naszą sprawiedliwością, zbawieniem, świętością itp.