A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.

List Pawła do Rzymian 1,17

Prorok jest w zgodzie z Mojżeszem, gdy mówi: „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Bożych” (Ewangelia Mateusza 4,4). Gdyż to oznacza „wiara”: nie sama wiedza o wydarzeniach, lecz pewne zaufanie w Boże miłosierdzie, jakie Bóg ze względu na Chrystusa nam przyobiecał w swym Słowie, które jest mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. A zatem owo Słowo, przyjęte i zachowane w wierze, czyni nowego człowieka, wewnętrznie i zewnętrznie, na ciele i na duszy, jak pisze św. Paweł: „sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu” (List Pawła do Rzymian 10,10), tak że „wszystko jest możliwe dla wierzącego” (Ewangelia Marka 9,23). Gdyż Słowo, na którym polega wiara, jest wszechmocne.