Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza byłą Przenigdy!

List Pawła do Rzymian 6,1-2

Bezbożny to i prostacki argument, gdy wnioskujemy, że jeśli łaska Boża i Boże miłosierdzie z powodu naszych grzechów doznają uwielbienia, to możemy grzeszyć do woli. Ale nie jest to zgodne z wolą Boga i nie dał on tobie żadnej furtki, że mógłbyś grzeszył do woli. Nie powiedział też, że uczyni komuś dobro ze względu na jego grzechy. Co innego jest czynić dobro ze względu na grzech, co innego zaś pomóc komuś, by wyzwolił się ze swego grzechu. Bóg jest wrogiem grzechu, nie nakazuje czynić grzechu, lecz go zabrania. Kiedy jednak doszło do grzechu i wszędzie jest on obecny, to Bóg nie chce, aby śmierć miała panować, jak to jest napisane w Księdze Ezechiela 18,23: „Czy rzeczywiście mam upodobanie w śmierci bezbożnego – mówi Wszechmocny Pan – a nie raczej w tym, by się odwrócił od swoich dróg i żył?”.