Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się.

Habakuk 2,3

Dlatego mamy nauczyć się, by cierpliwie trwać przy Słowie i nie pozwolić się od niego odwieść, nawet gdyby to miało trwać sto lat. Gdyż jeśli Bóg zwleka, czyni tak z łaski, nam ku dobremu, by wiara się umacniała i rozszerzała, a On by dał nam obficiej tych darów, których nam obiecał. Gdyż Bóg działa niespiesznie, ale niezawodnie, karze nierychło, ale z surowością, daje czas i sposobność, by go poznać i się poprawić. Dlatego wybrani ze względu na złych muszą czekać i być cierpliwymi, by nie jego cześć nie została naruszona, gdyż On jest cierpliwy i nieskory do karania. I tak długo istnieją obok siebie cierpliwość pobożnych i przewrotność złych. Ale Bóg przyjdzie we właściwym czasie i szczodrze odpłaci obu stronom.