Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe.

List Pawła do Rzymian 10,17

Zatem to publicznie głoszone Słowo albo kazanie służy w chrześcijaństwie temu, by możliwe było przez ten środek czy kanał otrzymanie odpuszczenia grzechów czy chrześcijańskiej sprawiedliwości, którym Chrystus i jego łaska zostają nam objawione i przedłożone czy złożone w naszym sercu – bez tego kazania nikt nie mógłby być świadomy tych skarbów. Bo jeśliby nie było to publicznie głoszone i zwiastowane, to skąd można by wiedzieć i w którym ludzkim sercu powstałaby myśl, że Chrystus, Boży Syn, dla nas zszedł z nieba, dla nas umarł i zmartwychwstał, zdobył odpuszczenie grzechów i życie wieczne i nam je podarował? I choć On zdobył dla nas ten skarb przez swe cierpienie i śmierć, to jednak nikt nie byłby w stanie sam do tego dojść ani tego przyjąć, gdyby nie było nam dane tego przynosić, przedstawiać i przedkładać za pomocą Słowa. Dlatego zawsze nauczałem, że przede wszystkim jako rzecz najważniejszą, by głoszone było ustnie Słowo i by było przyjmowane uszyma, przez które Duch Święty wchodzi do serc, oświecając je i budząc wiarę. Wiara bowiem powstaje i trwa jedynie dzięki słuchaniu otwartego (publicznego) kazania ewangelii, przez które ona jest wzbudzona, wzrasta i jest umacniana.