Ubogim zwiastowana jest ewangelia.

Ewangelia Mateusza 11,5

Królestwo Mojżesza jest także Królestwem naszego Pana Boga, a kazanie, jakie głosi Mojżesz, jest Słowem Bożym. Podobnie też świecką władzę można nazwać Królestwem Bożym. Ale jest to tylko Królestwo po lewicy, w którym Bóg ustanawia władzę ojca, matki, cesarza, królów, sędziego, kata i im powierza rządy. Lecz jego Królestwo po prawicy jest Królestwem, gdzie On sam panuje, gdzie już nie ma władzy ojca, matki, zwierzchności, więzienia, ale On sam jest obecny i zwiastuje ubogim ewangelię. Dlatego wiedz, że gdy nadejdzie twa ostatnia godzina, nie pomoże ci twoja pobożność, w której wołasz: „Robiłem, co mogłem”. Co jednak począć, kiedy na tym nie można polegać? Masz dalej mówić: „Słyszałem, że Król, mój miły Pan, Jezus Chrystus, działa na sześć różnych cudownych sposobów, których nikt naśladować nie potrafi” [patrz Ewangelia Mateusza 11,5 – S.K.]. Wśród nich jest zwiastowanie ubogim ewangelii po to, by mogły być pocieszone zatrwożone serca. Dlatego nie lękaj się i nie wątp. Boża obietnica wszechobejmującej łaski i pociechy w Chrystusie i przez Chrystusa mówi i zachęca, że temu, kto w nią wierzy, będą odpuszczone wszystkie grzechy, zakon wypełniony, sumienie uwolnione i na końcu darowane życie wieczne. Czyż biedne, strapione serce i zatrwożone sumienie może usłyszeć coś bardziej pocieszającego niż te słowa i obietnicę Oto grzech, śmierć, piekło, świat i diabeł, i wszelakiego rodzaju zło godne są wzgardy, gdy biedne serce przyjmuje i wierzy tej pociesze, danej w Bożej obietnicy. Ślepym przywracać wzrok i umarłych wzbudzać do życia to są proste rzeczy wobec ewangelii, która jest zwiastowana ubogim.