Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. 4 Mż 6,26

Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Flp 4,7