Eliasz rzekł do całego ludu: Przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz Pana. 1 Krl 18,30

Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Rz 14,10