Łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją, a sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego. Ps 103,17-18

Niech życie wasze będzie godne ewangelii Chrystusowej. Flp 1,27