Jego moc będzie sięgać aż po krańce ziemi. Mi 5,3

W Jezusie Chrystusie mieszka cieleśnie cała pełnia boskości i macie pełnię w nim; On jest głową wszelkiej nadziemskiej władzy i zwierzchności. Kol 2,9-10