Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu. 1 Sm 2,10

Gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody. Mt 25,31-32