On zapewnia pokój granicom twoim. Ps 147,14

Chrystus jest pokojem naszym. Ef 2,14