Ucieszyłeś mnie bowiem, Panie, swoimi czynami, śpiewam radośnie z powodu dzieł rąk Twoich. Ps 92,5 (BE)

Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Dz 4,3