Biblia

Świadectwo o zbawiającym Bogu

Biblia jako zbiór ksiąg łączy w sobie w nierozerwalny sposób historię, literaturę i teologię, gdy opowiada o Bożym działaniu w historii Izraela i w osobie Jezusa Chrystusa. Centrum przesłania Biblii stanowi dla luteran Jezus Chrystus, najważniejsze Słowo Boga do ludzkości (patrz Ewangelia Jana 1,1-14). Księgi biblijne są świadectwem zbawczego, ratującego działania Boga, które przekracza czas i jest aktualnym zaproszeniem dla czytającego do stania się częścią tej historii zbawienia, do przyjęcia z zaufaniem jej najważniejszego przesłania.

Ewangelik dostaje do ręki Biblię po to, aby wykuwać swoją wiarę w oparciu o nią, aby mocować się z tekstami biblijnymi, aby uczyć się rozpoznawać głos Ducha Świętego, który budzi wiarę w człowieku i buduje wspólnotę Kościoła, wspólnotę żyjącą przesłaniem Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Nie wierzy jednak w Biblię, tylko w wiarygodność świadectwa o Jezusie Chrystusie w Biblii i z zaufaniem odnosi jej przesłanie do swojego życia duchowego. W Biblii w tłumaczeniu Lutra już w XVI wieku zaznaczano wytłuszczeniem szczególnie ważne Boże obietnice, tak aby wierzący mogli łatwo je odszukać i przyswajać.

tekst: ks. Grzegorz Olek

Więcej:

„Na początku było Słowo” (J 1,1) Biblia w życiu luterańskiej wspólnoty. Dokument studyjny dotyczący luterańskiej hermeneutyki, The Lutheran World Federation, 2016

Materiały przygotowane w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Sojka