Ewangelia

Ewangelia kojarzy się nam dzisiaj przede wszystkim z czterema księgami Nowego Testamentu – Ewangelią według Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Początkowo oznaczała ona dobrą wiadomość, której treścią jest Jezus Chrystus – jego śmierć i zmartwychwstanie, za nas i dla nas. Apostoł Paweł w 1 Liście do Koryntian 15,1-8 przedstawia jej zwięzłą i fundamentalną dla wiary i zbawienia treść. W pierwotnym chrześcijaństwie stanowiła ona rdzeń misyjnego działania, a z biegiem czasu rozciągnięto to określenie na całość spisanego przesłania o życiu, działalności, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. W ten sposób stworzono nowy gatunek literacki – znane nam Ewangelie. Normalnie po grecku należałoby użyć w tytule dopełniacza autorskiego (tj. Ewangelia Mateusza), natomiast najstarsze tytuły brzmią inaczej – Ewangelia według Mateusza. To świadectwo przekonania o tym, że jest jedna Ewangelia o Jezusie Chrystusie, chociaż jest opowiedziana z różnych perspektyw.

tekst: ks. Grzegorz Olek

Materiały przygotowane w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Sojka