Konfirmacja

Potwierdzenie dojrzałości chrześcijańskiej

Konfirmacja jest porządkiem, który Kościół przyjął w wolnej odpowiedzialności, aby prowadzić swoich młodych członków do właściwego użycia Słowa i sakramentów oraz do życia w zborze chrześcijańskim. (K. Froer)

Konfirmacja – łac. confirmatio – to kościelna uroczystość, wieńcząca podstawową edukację chrześcijańską, podczas której konfirmowany publicznie wyznaje swoją wiarę w Boga i osobiście potwierdza, że chce związać swoje życie z Bogiem i Kościołem. Osoba konfirmowana otrzymuje Boże błogosławieństwo, a zbór wezwany jest do modlitwy o Boże wsparcie na dalszą drogę życia. Wydarzenie to poprzedzone jest procesem przygotowawczym prowadzonym w ramach życia parafialnego przez proboszcza bądź osobę przez niego wyznaczoną. Konfirmant poznaje nauczanie Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (najczęściej w oparciu o Mały Katechizm Marcina Lutra), jego strukturę oraz funkcjonowanie. W głównej mierze do konfirmacji przygotowują się nastolatkowie, zgodnie z uchwałą Synodu Kościoła w wieku 13-16 lat, w ramach przynajmniej dwuletniej nauki konfirmacyjnej.

Konfirmowany członek Kościoła może samodzielnie przystępować do Wieczerzy Pańskiej, zostać rodzicem chrzestnym, a po ukończeniu 18 roku życia zyskuje czynne prawo wyborcze oraz może zawrzeć ślub kościelny.

tekst: ks. Piotr Sztwiertnia

Więcej:

Konfirmacja – jej rola i miejsce we współczesnym Kościele 

„Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej”, Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2017

Materiały przygotowane w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Sojka