Łaska

Łaska jest wolnością, która zdejmuje ciężar wstydu ciążącego na mnie, kiedy wypominam sobie błędy przeszłości. W łasce Bóg przebacza i pozwala sobie przebaczyć, daje możliwość pogodzenia się z samym sobą. Dzięki łasce mogę żyć w spokoju pomimo burzliwych wydarzeń z mojego życia. Ona daje mi szczęście i jest impulsem do zmiany życia, do podejmowania nowych zadań, do przyjmowania ciężaru przeciwności, które przede mną stoją. Filip Lipiński

 

Zbawienie jedynie z łaski przez wiarę

„Kościoły nasze nauczają także, iż ludzie nie mogą być usprawiedliwieni przed Bogiem własnymi siłami, zasługami lub uczynkami, lecz bywają usprawiedliwiani darmo dla Chrystusa przez wiarę, gdy wierzą, że są przyjęci do łaski i że grzechy są im od puszczone dla Chrystusa, który swą śmiercią dał zadośćuczynienie za nasze grzechy. Tę wiarę Bóg poczytuje za sprawiedliwość przed swoim obliczem (Rzym. 3 i 4).” (Wyznanie augsburskie, art. IV).

Artykuł Wyznania augsburskiego O usprawiedliwieniu to kluczowa dla luteranizmu odpowiedź na pytanie o zbawienie człowieka. Usprawiedliwienie, a więc zbawienie człowieka dokonuje się sola gratia… (jedynie z łaski……per fidem (…przez wiarę), jak to zostało ujęte w kolejnej z reformacyjnych zasad.

Sola gratia…

Człowiek ze względu na swoja grzeszność nie może być uznany za sprawiedliwego w Bożych oczach, gdyż utracił daną mu w momencie stworzenia pierwotną sprawiedliwość i nie jest w stanie już więcej żyć w bojaźni i ufności wobec Boga, a co za tym idzie nie jest także w stanie wykonywać Bożej woli wyrażonej w jego przykazaniach – Zakonie. Dlatego też człowiek nie jest sobie w stanie zasłużyć w jakikolwiek sposób na zbawienie dzięki swoim uczynkom czy zasługom.

Zbawienie człowieka jest tylko i wyłącznie łaską, darem, który człowiek otrzymuje ze względu na Chrystusa. Ze względu na niego i jego ofiarę krzyżową, w której zadośćuczynił za grzech całej ludzkości człowiekowi darowana jest obca sprawiedliwość, czyli sprawiedliwość Chrystusa. Sprawiedliwość ta zostaje człowiekowi przypisana, dzięki niej on ponownie zostaje uznany w oczach Bożych za sprawiedliwego.

Ten dar Chrystusa człowiek przyjmuje wiarą, którą wierzy w Bożą obietnicę odpuszczenia grzechów i przyjęcia do łaski ze względu na Chrystusa. Wiara ta jednak też nie jest dziełem człowieka. W człowieku budzi ją Duch Święty: „Wierzę, że ani przez własny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzymał…” (Mały katechizmCzęść drugaTrzeci artykuł). Zbawienie jest więc w pełni dziełem Bożym w człowieku.

Dobre uczynki

Uczynki nie są warunkiem uzyskania zbawienia, które człowiek otrzymuje w pełni darmo z łaski. Nie znaczy to jednak, że w życiu chrześcijan nie ma miejsca na dobre uczynki: „Kościoły nasze uczą też, że wiara taka winna wydawać dobre owoce, że dobre uczynki, nakazane przez Boga, powinno się spełniać ze względu na wolę Bożą, nie zaś dlatego, jakobyśmy się spodziewali zasłużyć nimi na usprawiedliwienie przed Bogiem. Albowiem odpuszczenia grzechów i usprawiedliwienia dostępuje się przez wiarę, jak świadczą słowa Chrystusowe: „Gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: sługami nieużytecznymi jesteśmy”…” (Wyznanie augsburskie, art. VI). Uczynki są więc wyrazem wdzięczności za otrzymany dar zbawienia, nie zaś podstawą do jego otrzymania. Wiara dana przez Ducha Świętego, jeśli ma być wiarą zbawczą, musi być wiarą żywą, która przynosi owoce w postaci dobrych uczynków.

więcej na ten temat

Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2003. 

Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 r. Część pierwsza, przeł. z niemieckiego A. Wantuła, w: Wyznanie augsburskie (Konfesja Augsburska) z 1530 roku. 95 tez ks. Marcina Lutra z 1517 roku, seria: Biblioteki Klasyki Ewangelickiej, t. 1, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1999, ss. 25-45.

Barański Ł., Spór o odpusty – wierność Ewangelii a polityka, „Zwiastun” r. 2012, nr 18, ss. 12-14.

Bonhoeffer D., Naśladowanie, wyd. Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1997.

Bruncz D. P., U korzeni Reformacji. Młody Luter a Boża sprawiedliwość, „Myśl protestancka” r. 2002, z. 2, ss. 3-16.

Chwastek D., Człowiek w obliczu Słowa. Nauka o usprawiedliwieniu Marcina Lutra a program demitologizacji Rudolfa Bultmanna, wyd. Zakład Poligraficzny, Lublin 2009.

Giertz B., Wierzyć po ewangelicku, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1994, ss. 7-14.57-64.

Grane L., Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli Reformacji luterańskiej, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2002, ss. 53-64.75-83.151-157.182-196.

Hause P., Wiara i dobre uczynki według Wyznania Augsburskiego i obrony Wyznania Augsburskiego, „Rocznik teologiczny” r. 36: 1994, z. 1-2, wyd. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ss. 165-188.

Luter M., O wolności chrześcijanina (1520), tłum. M. Czyż, w: M. Luter, Pisma etyczne, seria: Biblioteki Klasyki Ewangelickiej, t. 6, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2009, ss. 28-53.

Luter M., O dobrych uczynkach (1519), tłum. D. Chwastek, w: M. Luter, Pisma etyczne, seria: Biblioteki Klasyki Ewangelickiej, t. 6, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2009, ss. 54-138.

Milerski B., Miejsce pojednania w soteriologii Marcina Lutra, w: Teologia wiary. Teologia ks. dra Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, red. M. Uglorz, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2007, ss. 107-120.

Pośpiech J., Usprawiedliwienie z wiary articulus stantis et cadentis ecclesiae, w: Teologia wiary. Teologia ks. dra Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, red. M. Uglorz, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2007, ss. 121-136.

Sauter G., Podstawowe pytania wiary, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1997, ss. 121-140.

Sojka J., Gdzie szukać sprawiedliwości?, „Zwiastun” r. 2012, nr 24, ss. 10-12.

Sojka J., O nowym posłuszeństwie, Warto r. 2009, z. 3-4, wyd. Wydawnictwo WARTO Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ss. 33-35.

Sojka J., O usprawiedliwieniu, „Warto” r. 2009, z. 1, wyd. Wydawnictwo WARTO Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ss. 59-61.

Uglorz M., Marcin Luter. Ojciec Reformacji, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 1995, ss. 137n.140-144.

Uglorz M., Zarys nauki Kościoła luterańskiego, w: Świadectwo wiary i życia. Kościół luterański w Polsce wczoraj i dziś, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2004, ss. 42-45.

Uglorz M., Miłosierdzie Boże – usprawiedliwienie z łaski, „Rocznik teologiczny” r. 34: 1992, z. 1, wyd. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, ss. 117-128.

Uglorz M., Nauka Konfesji Augsburskiej o usprawiedliwieniu, „Zwiastun” r. 1967, nr 22, ss. 339n.

Uglorz M., Pobożność chrześcijańska według pisma Lutra O wolności chrześcijanina, w: Teologia wiary. Teologia ks. dra Marcina Lutra i ksiąg wyznaniowych Kościoła luterańskiego, red. M. Uglorz, wyd. Wydawnictwo Augustana, Bielsko-Biała 2007, ss. 203-209.

Uglorz M., Usprawiedliwienie z łaski, „Zwiastun” r. 1980, nr 12, ss. 178n.