Usprawiedliwienie

Zbawiający dar sprawiedliwości Chrystusa

Usprawiedliwienie to skandal, bo opisuje ono obdarowanie grzesznika, nieufnego i wrogiego Bogu i ludziom, sprawiedliwością Chrystusa. Na tym jednak polega Boża sprawiedliwość według Listu do Rzymian Apostoła Pawła (1,16-17): sprawiedliwy z wiary żyć będzie i to jest treść Ewangelii. Luter nazywa ten proces radosną wymianą – Chrystus umiera przecież za nasze grzechy i wzbudza nas do życia siłą swojego zmartwychwstania. Obrazem usprawiedliwienia dla wierzących jest codzienne życie Sakramentem Chrztu – tj. obumieraniem dla siły grzechu i śmierci, a rodzeniem się do życia w Chrystusie, trzymając się z zaufaniem Bożych obietnic. Na tym właśnie polega łaska – przywrócenie życiodajnej więzi z Bogiem (zbawienie) przychodzi tylko w Jezusie Chrystusie i przez niego, a przywilejem wierzących jest wrastanie w sprawiedliwość Chrystusa i pogłębianie zaufania do Bożej drogi zbawienia.

tekst: ks. Grzegorz Olek

Materiały przygotowane w ramach Instytutu Pastoralnego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

Konsultacja merytoryczna: prof. Jerzy Sojka