Prośba o wysłuchanie

21 maja obchodzona jest w Kościele Ewangelicko-Augsburskim niedziela Exaudi.

Niedziela Rogate była poświęcona modlitwie i jej wartości. Jej treścią było wzywanie do ufnej modlitwy. Czytane słowo Boże zapewniało o wysłuchaniu modlącego się ludu Bożego. Niedziela Exaudi zaś jest apelem Kościoła do Boga, aby zechciał łaskawie wysłuchać modlitwy swoich wiernych, bowiem nazwa tej niedzieli pochodzi od pierwszego słowa introitu: „Słuchaj, Panie, głosu mego, gdy wołam”.

Niedziela Exaudi przygotowuje także Kościół do obchodzenia Świąt Zesłania Ducha Świętego. Starokościelna ewangelia jest Jezusową zapowiedzią zesłania Ducha Świętego, Pocieszyciela, Ducha Prawdy, „którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna”.Duch Święty odmienia serca ludzi wierzących i uczy modlitwy. Autor Listu do Efezjan prosi Boga, „od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię”, aby według bogactwa swej łaski i chwały zechciał utwierdzić wierzących w Duchu, „w wewnętrznym człowieku”, a więc, aby umocnił duchowo tych, którzy do Niego należą, aby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach uczniów Pańskich, aby zdolni byli oni „poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie”.

Modlitwa naprawdę dopiero wtedy staje się modlitwą gdy zaczyna mówić razem z nami sam Duch Święty. On, „wstawia się za nami”, jak pisze apostoł Paweł (Rz 8,26), gdyż nie wiemy, o co mamy prosić, „jak należy” i reprezentuje nas, prawdziwie staje się Parakletem (J 14,16nn). Modlitwa przestaje być wtedy zbiorem zwykłych pożądliwych pragnień, a staje się wołaniem o to, co naprawdę potrzeba człowiekowi i całemu stworzeniu. Czy to oznacza, że przestajemy się modlić my, a zaczyna się za nas modlić Duch Święty? To jest modlitwa w Duchu Świętym, modlitwa wewnętrznie przemienionego człowieka, modlitwa, którą Bóg wysłuchuje.

Wierzący, uczniowie Pana mogą być pewni, że Duch jest im dany, albowiem Chrystus zapewnił o tym uczniów swoich: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki – Ducha prawdy”. Modlący się w Duchu Prawdy mają zaś pewność, że Bóg ich słyszy i wysłucha. Modlitwa jest świadomością wiary i jej znaczenia. Przekonaniem o łaskawości Boga i odpowiedzią na nią. Modlitwa jest codziennym chodzeniem w wierze, duchową postawą świadomego chrześcijanina, wiedzącego, co znaczą słowa apostoła Pawła: „Jeśli tedy umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z nim żyć będziemy… i wy uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rz 6,8.11).

Uczeń Chrystusa modli się więc nieustannie swoim sercem, całą swoją postawą, co nie oznacza, że zbędna jest modlitwa ust, a więc modlitwa, która przybiera postać słowną w pełnym tego słowa znaczeniu, jak i w myśli, wszak i myślenie najczęściej ma charakter słowny.

Bóg zapowiedział taką wewnętrzną przemianę swojego ludu. Polecił swojemu prorokowi, Jeremiaszowi wołać: „Oto idą dni – mówi Pan – że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem – mówi Pan – lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan: Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: Poznajcie Pana! Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich – mówi Pan – Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę”. Izraelici złamali synajskie przymierze i pogardzili Bogiem. Nie byli w stanie wypełnić postanowień przymierza, chociaż Bóg chciał być dla swojego ludu „małżonkiem”. Boże działanie – według Proroka z Anatot – pozostawi w sercu, siedlisku poznania i woli, trwały ślad w postaci zapisu prawa, aby w człowieku wyzwalały się samorzutnie coraz to nowe siły ku pełnieniu woli Bożej. W ostatecznych czasach religia stanie się więc wewnętrzną sprawą każdej jednostki ludzkiej, która zdolna będzie trwać w społeczności z Bogiem. Nie będzie trzeba wzywać Boga do poznania, bo każdy będzie miał poznanie Boga. Dzięki zesłaniu Ducha Świętego i wpisaniu się Ducha Prawdy w serce człowieka, zawsze i wszędzie tam, gdzie człowiek pragnie żyć z Chrystusem, zrealizowana została obietnica Boża dana przez proroka Jeremiasza. Duch Boży, Duch Prawdy składa świadectwo o Chrystusie. W składaniu tego świadectwa pośredniczą wierzący w Jezusa Chrystusa.

Pierwszymi świadkami Pana byli Jego uczniowie – „wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście”. Ale ze składaniem świadectwa wiąże się prześladowanie: „To wam powiedziałem, abyście się nie zgorszyli… Wyłączać was będą z synagog, więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. A to będą czynić dlatego, że nie poznali Ojca ani mnie”. Prześladowanie jest znakiem, że wśród wierzących działa Duch Święty, który uczy poznania Chrystusa, Prawdy i wspomaga w pozyskiwaniu tych, którzy poszukują Boga.
„Nawiedź nas, Duchu Święty,
Coś z Ojca, Syna wzięty,
O Panie niepojęty!
Strapionych Cieszycielu,
Wierzących Przyjacielu,
Krynico pociech wielu!
Tyś Dawcą jest miłości,
Płomieniem gorliwości,

Językiem wymowności”. (ŚE 217,1-3)

tekst: ks. Manfred Uglorz, Miłościwy Rok Pana. Wprowadzenie w tematykę niedziel i świąt roku kościelnego