Stypendia Światowej Federacji Luterańskiej

Nabór wniosków do 10 września 2021 r.

Światowa Federacja Luterańska (ŚFL) towarzyszy swoim Kościołom członkowskim w realizowaniu ich powołania do życia ewangelią w służbie i trosce o bliźniego. Wyrazem tego jest m.in. program stypendialny i zaproszenie do Kościołów członkowskich do składania wniosków w kolejnej fazie naboru stypendiów, która właśnie została zainagurowana.

Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z poniższą ofertą i/lub przekazanie jej osobom, które chciałyby składać wniosek o stypendium ŚFL.

W tej edycji naboru, każdy Kościół członkowski ŚFL może ubiegać się o 7 stypendiów: 5 stypendiów regularnych (powyżej jednego roku) i 2 stypendiów krótkoterminowych (do 1 roku) w dziedzinie teologii i/lub diakonii i rozwoju.
Wnioski mogą dotyczyć stypendiów indywidualnych lub grupowych.

Stypendia regularne w dziedzinie teologii obejmują studia dyplomowe, licencjackie, magisterskie, doktoranckie w dziedzinie teologii (ok. 45 miejsc).

Stypendia regularne w diakonii obejmują studia dyplomowe, licencjackie, magisterskie, doktoranckie na kierunkach zorientowanych na rozwój, takich jak wsparcie psychospołeczne, doradztwo, praca socjalna, rozwój źródeł utrzymania, studia genderowe, bezpieczeństwo żywnościowe, zarządzanie środowiskiem, sprawiedliwość klimatyczna, zarządzanie projektami, studia nad pokojem i konfliktami, edukacja i opieka zdrowotna. (około 50 miejsc).

Stypendia krótkoterminowe zapewniają pracownikom kościelnym konkretne umiejętności i mają zastosowanie w codziennej, bezpośredniej pracy kościoła/instytucji kościelnych. Stypendia krótkoterminowe mogą obejmować szkolenia, kursy online, warsztaty, seminaria lub projekty badawcze związane z rozwojem przywództwa, zarządzaniem projektami, wrażliwością na kwestie związane z tożsamością płciową, bezpieczeństwem żywnościowym itp. Pierwszeństwo w przyznawaniu stypendiów krótkoterminowych mają studia, których celem jest wzmocnienie diakonii i pracy rozwojowej Kościoła.

Proces aplikowania o stypendium ŚFL będzie odbywał się za pomocą portalu internetowego.

Jak w każdym programie ŚFL, Kościoły są proszone o przestrzeganie reguł dot. płci i udziału młodzieży ŚFL. Oznacza to, że co najmniej 40% zgłoszonych kandydatów jest kobietami, a co najmniej 20% jest w wieku poniżej 30 lat. Kwoty te będą obowiązywać zarówno dla wszystkich zgłoszonych kandydatów, jak i dla każdego z proponowanych kierunków studiów (teologia i diakonia).

Głównym kryterium przyjęcia wniosku jest to, czy odpowiada on strategicznym priorytetom i potrzebom Kościoła w zakresie potencjału ludzkiego w dziedzinie teologii i diakonii. Wszystkie wnioski muszą być zatwierdzone przez Kościoły, łącznie z opisem planowanej przyszłej roli, jaką dana osoba będzie pełniła w Kościele po zakończeniu nauki. Wymagane jest wspólne zaangażowanie Kościoła i wnioskodawcy.

Wszystkich zainteresowanych proszę o kontakt na adres anna.wrzesinska@luteranie.pl do dnia 10 września br., celem omówienia wniosku i celu kształcenia, aby spełnić warunki stawiane przez wnioskodawcę.