Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych

Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych, Rocznik Teologiczny 2004 z.
1, s. 5-22 (także w: „Przegląd Ewangelicki” 2004 z. 2, s. 42-61).
Bogusław Milerski
Urząd duchowny w teologii Marcina Lutra i księgach wyznaniowych
Teologia luterańska formułuje własną wykładnię urzędu duchownego w oparciu o pryncypia
teologiczne wywiedzione z Pisma Świętego, inspirując się instytucjonalnymi rozwiązaniami okresu
wczesnochrześcijańskiego i reformacji. Należy pamiętać, że M. Luter, ale także Ph. Melanchton,
nie przedstawili pełnej, systematycznej wykładni, a ich wypowiedzi miały przede wszystkim
charakter polemiczny skierowany z jednej strony przeciwko ówczesnemu ujęciu
rzymskokatolickiemu, z drugiej natomiast przeciwko poglądom lewego skrzydła reformacji (m.in.
Th. Müntzer). Z tego też względu w luterańskich księgach wyznaniowych nie tyle zostały
zamieszczone artykuły bezpośrednio definiujące zrozumienie urzędu duchownego, ile polemicznie
odnoszące się do zrozumienia istoty Kościoła, zachowania porządku w Kościele czy miejsca
ludzkich tradycji w życiu kościelnym1
. Nie oznacza to jednak, że nie jest możliwa rekonstrukcja
oryginalnej luterańskiej teologii urzędu duchownego okresu reformacji, niezależnej wobec
hierarchicznej koncepcji katolicyzmu rzymskiego2
. Jej sformułowanie może się dokonać w oparciu
o reformacyjne zasady teologiczne oraz inne wypowiedzi dotyczące – jak już powyżej stwierdzono –
np. Kościoła, regimentu kościelnego i jego porządku. Swoje poglądy na temat urzędu duchownego
Luter sformułował w pierwszym okresie działalności reformacyjnej, a więc do 1525 r. (wtedy
orientował się głównie na polemikę z ówczesną teologią rzymskokatolicką), a następnie
doprecyzował, wzmacniając teologiczny status urzędu. Sprzeciwił się on bowiem tendencjom
jednostronnie „rozmywającym” status urzędu duchownego w idei powszechnego kapłaństwa,
występującym w rewolucyjnie i marzycielsko nastawionym tzw. lewym nurcie reformacji. Waga
poglądów Lutra i Melanchtona nie zasadza się na ich swoistym autorytecie jako reformatorów, lecz
na budowaniu własnych koncepcji w oparciu o teologiczne prynycpia wywiedzione z normy
normującej naukę Kościoła, a mianowicie z Pisma Świętego. W tym sensie mogą one także dzisiaj
stanowić istotną wykładnię w formułowaniu luterańskiej koncepcji urzędu duchownego3
. Dążąc do
czytelności przekazu, staram się podawać w tekście tytuł cytowanego dzieła w jego przyjętym
polskim brzmieniu, uzupełniając tę informację szczegółowym odniesieniem do standardowej edycji
weimarskiej wraz ze swoistą dla niej numeracją
4
. W wypadku ksiąg symbolicznych odwołuję się
natomiast bezpośrednio do ich polskiego przekładu5
.
1. Urząd duchowny a nauka o powszechnym kapłaństwie. Jak już stwierdzono, Lutrowe
próby nowego zdefiniowania urzędu duchownego wynikały z toczonych przez niego polemik.
Jednak oprócz owego polemicznego aspektu są one konsekwencją sformułowanej przez niego
teologii reformacyjnej. Krytykując władzę jurysdykcyjną papieża (potestas jurisdictionis), odwołał
1 Tytuł artykułu XIV Obrony Wyznania augsburskiego został niezbyt szczęśliwie przetłumaczony jako „O urzędzie kościelnym”, gdy
tymczasem w oryginale mamy zapis „Vom Kirchenregiment” i „De Ordine Ecclesiastico”, a więc „O regimencie kościelnym” bądź
„O porządku kościelnym”, i to – jak podkreśla F. Brunstäd – w znaczeniu sprawowania służby Słowa, a nie jakiegoś prawnokościelnego porządku. Por. F. Brunstäd, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, Gütersloh 1951, s. 201-203. 2 W języku polskim m.in.: M. Cieślar, Urząd Kościelny w teologii Marcina Lutra, „Rocznik Teologiczny” 1983 z. 2, s. 161-171; M.
Uglorz, Eklezjologia w teologii Marcina Lutra, w: Z problemów reformacji, Warszawa 1975, s. 23-36. Źródłowe, encyklopedyczne
ujęcie reformacyjnej nauki o urzędzie duchownym prezentuje: H. Fagerberg, Amt / Ämter / Amtsverständnis (VI. Reformationszeit),
w: Theologische Realenzyklopädie, Berlin-New York 1978, t. 2, s. 552-574. Wykładnia Fagerberga, autora m.in. syntezy teologii
luterskich ksiąg wyznaniowych (Die Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften 1529-1537, Göttingen 1965) stanowi jeden z
punktów odniesienia dla prezentowanych dociekań. 3 W artykule nie podejmuję kwestii terminologicznej (urząd duchowny czy kościelny?) i stosuję pojęcie „urząd duchowny”
obowiązujące w oficjalnej nomenklaturze Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. 4 Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Weimar 1883-1948, t. 1-58, skrót: WA. 5 Księgi Wyznaniowe Kościoła Luterańskiego, Bielsko-Biała 1999, skrót: KWKL.
2
się między innymi do idei wolności chrześcijańskiej i powszechnego kapłaństwa wszystkich
wierzących. Czynił to w głównych swoich tzw. wczesnych pismach: O babilońskiej niewoli
Kościoła (1520)6
, O wolności chrześcijanina (a w przypadku przekładu z wersji łacińskiej – O
wolności chrześcijańskiej, 1520)7
; Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego… (1520)8
.
Kościół jako instytucja, w tym instytucja papieża, nie może być – zdaniem Lutra – pośrednikiem
łaski. Łaska spotyka każdego człowieka bezpośrednio dzięki objawieniu Boga w Jezusie
Chrystusie, Jego śmierci, zmartwychwstaniu i obecności Zmartwychwstałego pośród nas. Tejże
Ewangelii musi być także podporządkowany Kościół. Dzięki chrztowi człowiek zostaje
zjednoczony z Chrystusem, ma udział w jego łasce i w tym sensie staje się jego reprezentantem.
Istotne jest, że owo zjednoczenie i bycie „z” i „w” Chrystusie dotyczy nie wybranej grupy
kapłańskiej, lecz wszystkich chrześcijan. W tym sensie każdy chrześcijanin może się stać dla
drugiego Chrystusem. I my powinniśmy … stawać się jeden dla drugiego poniekąd Chrystusem,
abyśmy byli sobie nawzajem Chrystusami, a Chrystus we wszystkich ten sam – to znaczy, abyśmy
byli prawdziwie chrześcijanami (łacińska wersja O wolności chrześcijańskiej)
9
.
Odwołując się do przekazu biblijnego, zwłaszcza 1. listu św. Piotra, Luter rozwinął ideę
powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących, do którego chrześcijanie są uzdatnieni mocą
chrztu. W Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego stwierdzał: Bowiem chrzest, Ewangelia
i wiara, one jedynie określają stan duchowny i chrześcijański lud… wszyscy razem [jesteśmy] poświęceni przez chrzest na kapłanów, jak św. Piotr (1 P 2,9) mówi: „Wy jesteście królewskim
kapłaństwem…”10 Dlatego też chrześcijanie, mając mocą chrztu udział w kapłaństwie
Chrystusowym, zyskują prawo wykonywania służby kapłańskiej (Co się wynurzyło z chrztu, może
się chlubić, że poświęcone już zostało na kapłana, biskupa i papieża…, tamże
11). W O wolności
chrześcijańskiej Luter pisał: przez nasze kapłaństwo jesteśmy godnymi zjawiać się przed Bogiem,
modlić się za innych i nawzajem siebie nauczać rzeczy boskich… Tak to Chrystus nam zawarował,
iż wolno nam z ufnością, przez ducha wiary przystąpić przed oblicze Boże i wołać „Abba-Ojcze”, i
jeden za drugiego się modlić, i czynić wszystko to, co – jak widzimy – w widzialnym i cielesnym
sprawowaniu swojego urzędu kapłani czynią i przedstawiają
12. Stwierdzenie to Luter powtórzył
dobitnie w kazaniu z 1524 r.: Gdy nazywam ciebie chrześcijaninem, nazywam cię także kapłanem,
który może udzielić sakramentu, wystąpić przed Bogiem w modlitwie i osądzać naukę
13.
Nauka o powszechnym kapłaństwie znosiła różnicę jakościową pomiędzy kapłanami i
laikami – wszyscy są równi przed Bogiem, a dzięki chrztowi i wierze mają udział w kapłaństwie
Chrystusowym. W O niewoli babilońskiej Kościoła Luter pisał: Kto jest chrześcijaninem, ma
Chrystusa, kto ma Chrystusa, ma wszystko, co do Chrystusa przynależy
14. Skoro dzięki łasce Bożej
i mocy usprawiedliwienia każdy chrześcijanin ma udział w kapłaństwie Chrystusowym należy
odrzucić sakramentalny charakter święceń kapłańskich i naukę o ich niezatartym charakterze
(character indelebilis). Owo niezatarte piętno łaski Bożej zostaje bowiem odciśnięte na każdym
chrześcijaninie w momencie chrztu. W O niewoli babilońskiej Kościoła pisał: Wynalezienie
character indelebilis [niezatartego piętna święceń kapłańskich] wielokrotnie dawało powód do
szyderstw. Mogę dodać, że to papież odciska ów nie uznający Chrystusa stempel, przez który
wyświęcony kapłan staje się sługą i więźniem nie tyle Chrystusa, ile papieża, jak to dzisiaj po
wielokroć obserwujemy15. Wyraźnie powtórzył to także w Do chrześcijańskiej szlachty narodu
6 De captivitate Babylonica ecclesiae, w: WA 6,497-573; pol. przekład fragmentów w: A. Ściegienny, Luter, Warszawa 1967. 7 Von der Freiheit eines Christenmenschen, w: WA 7,20-38. Luter opracował także obszerniejszą, łacińską wersję, przesłaną
papieżowi Leonowi X, pt. Tractatus de libertate christiana, w: WA 7,49-73. Polski przekład wersji łacińskiej w: A. Ściegienny,
Luter, Warszawa 1967, s. 113-139 oraz w formie broszury, Warszawa 1991. 8 An den christlichen Adel deutscher Nation, w: WA 6,404-469; pol. przekład w: Z problemów reformacji, Bielsko Biała 1993, t. 6, s.
153-192. 9 WA 7,66,25-28. 10 WA 6,407,17-24. 11 WA 6,408,11-13. 12 WA 7,57,26-34. 13 WA 15,720,27-29. 14 WA 6,567,29-30. 15 WA 6,567,22-25.
3
niemieckiego16. Należy jednak pamiętać, że odrzucenie twierdzenia o character indelebilis święceń
w imię podkreślenia znaczenia chrztu i powszechnego kapłaństwa nie oznaczało zaprzestania
traktowania urzędu w kategoriach daru łaski.
W tym miejscu należy stwierdzić, że późne wypowiedzi Lutra dotyczące różnicy pomiędzy
duchownymi i świeckimi nie dotyczą zróżnicowania godności kapłańskiej i świeckiej (Luter do
końca obstawał przy kapłańskiej, a więc Chrystusowej godności wszystkich wierzących), lecz
wiążą się z rozwijaną przez niego nauką o dwóch regimentach – swoistości władzy świeckiej i
duchowej, i odpowiednio innego rodzaju odpowiedzialności w obu porządkach.
Konsekwencją odrzucenia sakramentalnego charakteru święceń (kapłańskich) było
odrzucenie podziału wśród chrześcijan na świeckich i duchownych. Wynaleziono, że papież, biskupi
i lud klasztorny nazywani bywają stanem duchownym, książęta, panowie, rzemieślnicy i chłopi
stanem świeckim, co jest wielkim kłamstwem i obłudą. Nie powinien jednak nikt z tych powodów
popaść w nieśmiałość i to z następującej przyczyny: Wszyscy chrześcijanie są naprawdę stanu
duchownego i nie istnieją między nimi żadne różnice (Do chrześcijańskiej szlachty narodu
niemieckiego)
17. Powyższe ujęcie kapłaństwa wszystkich wierzących i wynikająca z niego
dystynkcja wszystkich chrześcijan pozytywnie korelują z Luterską nauką o grzechu pierworodnym
(wszyscy są nim skażeni w taki sam sposób), o usprawiedliwieniu (jedyną szansą każdego
człowieka jest przyjęcie łaski Bożej w Jezusie Chrystusie dzięki Ewangelii przez wiarę) i o
Kościele (rozróżnienie Kościoła wewnętrznego i zewnętrznego, niewidzialnego i widzialnego). Ów
Kościół wewnętrzny, przynależący do porządku Chrystusa, jest zarazem królestwem ducha. Każdy
wierzący człowiek jest więc nie tylko istotą przynależącą do tego, co zewnętrzne – do świata
(Weltperson), ale także do Chrystusa. W tym sensie jest w pełni Chrystusowy, i to bez względu na
rodzaj realizowanego powołania (Christperson)18. Konkludując należy podkreślić, że nauka o
powszechnym kapłaństwie dotyczy kapłańskiej godności wszystkich ochrzczonych świadków
Chrystusa i jest elementem reformacyjnej antropologii teologicznej. Oznacza to zarazem, że –
stanowiąc legitymizację kapłańskiej godności wszystkich chrześcijan – nie dostarcza ona
uprawomocnienia luterańskiej koncepcji urzędu duchownego. Stanowi ona bardziej jej kontekst, a
nie wyróżniające kryterium.
2. Urząd duchowny jako mandat Kościoła. Luter nie absolutyzował nauki o
powszechnym kapłaństwie (uczyniło to dopiero lewe skrzydło reformacji pod postacią tzw.
marzycielstwa teologicznego), lecz zawsze – na co wskazuje konkluzja poprzedniego fragmentu –
umieszczał ją w dialektycznej relacji z nauką o urzędzie duchownym. Należy zwrócić uwagę, że już
w cytowanych powyżej wczesnych pismach (Do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego, O
wolności chrześcijanina, O niewoli babilońskiej Kościoła) wypowiedzi dotyczące powszechnego
kapłaństwa uzupełniał stwierdzeniem o konieczności urzędu duchownego. Tak więc krytykując
hierarchiczną strukturę Kościoła rzymskokatolickiego z perspektywy nauki o powszechnym
kapłaństwie wszystkich wierzących, dodał zaraz, że także dla zwolenników reformacji nie jest
dopuszczalne, aby ktoś z władzy kapłańskiej [przysługującej każdemu chrześcijaninowi] czynił
użytek bez przyzwolenia wspólnoty i powołania przełożonego (O niewoli babilońskiej Kościoła)
19.
Chrześcijaństwo ma bowiem wymiar wspólnotowy – jego podstawowym obrazem jest
rzeczywistość Kościoła jako zgromadzenia świętych, a nie prymat jednostki. W De instituendis
ministris ecclesiae ad senatum Pragensem Bohemiae (1523)20 Luter stwierdzał, że tego, co stanowi
własność wszystkich, nikomu nie wolno z własnej woli wyrywać dla siebie, lecz jedynie Kościół
16 WA 6,407-408. 17 WA 6,407,10-15. 18 G. Ebeling, Luther. Einführung in sein Denken, Tübingen 1964, s. 219-238. 19 WA 6,566,28-30. 20 WA 12,169-196. Pismo to było odpowiedzią M. Lutra na prośbę rajców Pragi o wskazówki dotyczące właściwego powoływania i
wprowadzania w urząd pełniących służbę kościelną. Por. P. Filipi, Amt und Ämter. Streiflichter aus der Geschichte des
Protestantismus und der Ökumene – referat wygłoszony podczas zjazdu komisji ekumenicznej (wiedzy o konfesjach) w Europie 16
kwietnia 2004.
4
może go do tego upoważnić
21. Eklezjalne, a nie indywidualistyczne podejście potwierdził Luter w
swoich wypowiedziach dotyczących władzy kluczy, która przynależy do całego Kościoła i
wszystkich jego członków (tamże). W Artykułach szmalkaldzkich (1537) pisał wprost: Władza kluczy
jest to urząd i władza Kościoła (art. VII, 1)22. Powtórzył to w tym samym roku Ph. Melanchton:
władza kluczy została dana Kościołowi, a nie jednostkom (Traktat o władzy i prymacie papieża,
68)23.
Pod wpływem polemiki z lewym skrzydłem reformacji Luter doprecyzował swoje
zrozumienie urzędu. W liście O obłudnikach i pokątnych kaznodziejach (Ein Brieff D. Mart.
Luthers. Von den Schleichern und Winckelpredigern, 1532)24 twierdził jednoznacznie: Urzędu nie
może nikt inny sprawować, aniżeli ten, kto został nań skierowany bądź powołany
25. Jest to niemal
dosłowne powtórzenie zapisu z Wyznania augsburskiego, autorstwa Melanchtona: Kościoły nasze
nauczają o porządku w Kościele, że nikt nie powinien w nim nauczać publicznie lub udzielać
sakramentów, jeśli nie jest należycie powołany (art. XIV)26. Owo należyte skierowanie i powołanie
staje się aktem nie tylko danego zboru, lecz całego Kościoła. Konkludując należy stwierdzić, że w
teologii reformacyjnej istnienie urzędu duchownego ma wymiar pragmatyczny. O ile kapłańska
godność przysługuje wszystkim wierzącym, o tyle dla zachowania porządku w Kościele konieczne
jest ustanowienie urzędu duchownego. W tym sensie urząd duchowny wiąże się z mandatem
Kościoła.
3. Urząd duchowny jako służba Słowa. Urząd duchowny, powołany z mandatu Kościoła,
jest związany z realizacją określonych zadań (funkcji), które są rozumiane w kategoriach służby. O
ile bowiem Kościół wewnętrzny (zwany niekiedy niewidzialnym) ma charakter duchowy (jest
zgromadzeniem świętych, nad którym jedyną władzę sprawuje Chrystus), o tyle w wymiarze
zewnętrznym powinien stanowić uporządkowaną całość, której „widzialnymi znakami” (tzw. notae
ecclesiae), wg Wyznania augsburskiego (art. VII) są wierne nauczanie Ewangelii i należyte
udzielanie sakramentów27. F. Brunstäd pisze wręcz, że dla teologii ksiąg wyznaniowych
luteranizmu: Słowo i sakrament stają się definientes et constituentes Kościoła
28. W późnych
wypowiedziach, m.in. w O soborach i kościołach29, Luter wymienił 7 znamion Kościoła, do
których zaliczył: zwiastowanie Słowa, sprawowanie sakramentu chrztu, sprawowanie sakramentu
ołtarza, sprawowanie władzy kluczy, ordynację, modlitwę oraz świętość krzyża, tj. znoszenie
prześladowań i nieszczęść, cierpienia, wewnętrznych pokuszeń. Pisał zarazem, że oprócz
powyższych można wyróżnić dodatkowe znaki, dzięki którym poznaje się Kościół chrześcijański
(m.in. jest to wychowanie chrześcijańskie). W odniesieniu do ordynacji stwierdzał: Po piąte,
poznaje się Kościół zewnętrzny w tym, jak wyświęca bądź powołuje sługi i posiada urzędy,
ponieważ musi mieć biskupów, duchownych lub kaznodziei30.
W tym miejscu należy podkreślić, że w ujęciu luterańskim wszystkie powyższe notae
ecclesiae łączy kategoria Słowa – Kościół i jego widzialne znamiona są tworem Słowa Bożego
(ecclesia creatura verbi divini est)
31. Powyższe stwierdzenie nie jest wyrazem jakiejś
poreformacyjnej spekulacji, lecz oddaje istotę programu reformacyjnego. Według Lutra Biblia nie
tyle poświadcza prawdę o Bogu samym w sobie (in se), lecz o Bogu dla nas (pro nobis). O ile więc
21 Tamże, s. 189. 22 KWKL, s. 353. 23 KWKL, s. 367. 24 WA 30III,518-527. 25 WA 30III,521,9-10. 26 KWKL, s. 146. 27 KWKL, s. 144. 28 F. Brunstäd, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, dz. cyt., s. 120. 29 Von den Konziliis und Kirchen, w: WA 50,509-653; pol. przekład w: Z problemów reformacji, Bielsko-Biała 1993, s. 193-271. 30 WA 50,632,35-36. 31 M. Uglorz akcentuje stwierdzenie M. Lutra Tota vita et substantia ecclesiae est in verbo Dei (WA 7,721), a Lutrową koncepcję
podsumowuje: Przeto „solum Verbum” – „jedynie Słowo” – nieustannie rodzi Kościół Boży. M. Uglorz, Marcin Luter – Ojciec
Reformacji, Bielsko-Biała 1995, s. 151-152.
5
Bóg sam w sobie może istnieć w sposób nieokreślony, o tyle jako Bóg dla nas objawia się pod
postacią Słowa. Z tego też względu uważa się, że objawienie Boga nie ma charakteru
abstrakcyjnego, lecz konkretny, co jednoznacznie wyraża V artykuł Wyznania augsburskiego
(1530): Kościoły nasze potępiają anabaptystów i innych, którzy sądzą, że Duch Święty zstępuje na
ludzi bez zewnętrznego Słowa…32 Dlatego też Słowo ustanawia władzę kluczy i konstytuuje
sakrament. Sakramenty, będąc ustanowione przez Jezusa Chrystusa, są widzialną postacią Słowa
Bożego. W Dużym katechizmie Luter pisał: Na tym też zasadza się jego [chrztu] istota jako
sakramentu, jak to również nauczał św. Augustyn…: Gdy Słowo łączy się z naturalną substancją,
staje się z tego sakrament33. Pamiętajmy, że sakrament, co będzie przedmiotem dociekań w pkt. 5
wiąże się zawsze z konkretnym Słowem – Słowem Chrystusowego przykazania i obietnicy
usprawiedliwienia. I właśnie dlatego dla właściwego życia Kościoła konieczne jest powołanie
urzędu, którego celem jest sprawowanie odpowiedzialności za Słowo. W tym sensie duchowny
ewangelicki staje się sługą Słowa Bożego (minister verbi divini).
W O niewoli babilońskiej Kościoła Luter pisał: Urząd kapłański nie jest niczym innym, jak
służbą Słowa – podkreślam – służbą Słowa; nie Prawa, lecz Ewangelii34. W tym sensie o tożsamości
urzędu nie decyduje sakramentalność święceń, a w konsekwencji sakramentalna odrębność wobec
innych chrześcijan (na mocy chrztu wszyscy chrześcijanie są równi), lecz specjalna
odpowiedzialność za przekaz Ewangelii, która zostaje przypisana do osób powołanych na urząd
duchowny. Twierdzenie to koreluje wprost z reformacyjną nauką o usprawiedliwieniu człowieka
wyłącznie z łaski przez wiarę, dzięki Słowu Ewangelii o Chrystusie ukrzyżowanym,
zmartwychwstałym i żyjącym. Skoro więc – jak głosi znana teza 62. – skarbem Kościoła jest
Ewangelia chwały i łaski Bożej35, urząd duchowny powinien być konsekwentnie rozumiany jako
służba tejże Ewangelii36.
Należy podkreślić, że dla Lutra istnieje jeden, i to nie stopniowalny urząd duchowny, w
ramach którego mogą być pełnione różne specyficzne zadania (funkcje). Tym, co je łączy, jest
odpowiedzialność za przekaz Słowa Bożego – jego zwiastowanie i sprawowanie sakramentów.
Służba Słowa jest tym, co czyni kapłanem i biskupem (O niewoli babilońskiej Kościoła)
37. W tym
sensie duchowny staje się mandatariuszem i w pewnym sensie przedstawicielem zgromadzenia
wierzących – zboru, a szerzej Kościoła, powołanym do odpowiedzialnej służby Słowa.
4. Urząd duchowny jako służba Słowa ustanowiona Słowem Chrystusa (ale nie jako
reprezentacja Chrystusa). Ujęcie urzędu w kategoriach pełnienia określonego rodzaju służby
pociąga za sobą możliwość funkcjonalnego zawężenia jego wykładni, według której urząd byłby
związany wyłącznie z pełnioną funkcją. Oznacza to na przykład, że zaprzestanie pełnienia funkcji
przez daną osobę (np. przez złożenie urzędu) byłoby równoznaczne z „wygaśnięciem urzędu” (Do
chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego). W wypowiedziach późniejszych (a więc po 1525 r.)
Luter oraz Melanchton dążyli do bardziej trwałego umocowania urzędu duchownego, aniżeli tylko
funkcjonalne. Trwałość urzędu zasadza się na ustanowieniu Chrystusowym – na Słowie przykazania
i obietnicy.
W kontekście powyższego stwierdzenia należy podkreślić, że pojawiające się interpretacje,
jakoby o szczególnej dystynkcji urzędu duchownego świadczyło reprezentowanie Chrystusa wobec
zboru nie są przekonujące. Faktem jest, że w Obronie Wyznania augsburskiego (art. VII i VIII, 28)
znajduje się podstawowe dla środowisk wysokokościelnych stwierdzenie: I nie ujmuje i nie odbiera
32 KWKL, s. 144. 33 KWKL, s. 116. 34 WA 6,566,32-33. 35 WA 1,236,22-23. 36 F. Brunstäd podkreśla, że pod pojęciem porządku kościelnego nie powinno się rozumieć jakiejś kategorii prawniczo-kościelnej, a
wyłącznie teologiczną. Porządek kościelny nie określa bowiem rzeczywistości Prawa, lecz stoi w służbie Ewangelii. Wszystkie
rozwiązania organizacyjno-prawne są tedy drugorzędne. F. Brunstäd, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, dz. cyt., s. 200-
201.
37 WA 6,566,9.
6
sakramentom skuteczności, jeśli są sprawowane przez niegodnych, ponieważ reprezentują oni
osobę Chrystusa na podstawie powołania Kościoła, a nie reprezentują własnej osoby, jak o tym
świadczy Chrystus w Ewangelii Łukasza (10,16): „Kto was słucha, mnie słucha”
38. Komentatorzy
ksiąg wyznaniowych, m.in. L. Grane, przestrzegają jednak przed jednostronną interpretacją tej
wypowiedzi39. Po pierwsze, powyższe stwierdzenie należy postrzegać w kontekście polemiki z
marzycielami oskarżanymi o donatyzm, a nie w kategoriach definicji urzędu duchownego.
Zwolennicy Wyznania augsburskiego musieli oddalić od siebie, i to zarówno z powodów
teologicznych, jak i politycznych, podejrzenie o związek z marzycielsko i rewolucyjnie
nastawionymi nurtami reformacji. Dlatego sformułowanie Melanchtona nawiązuje tutaj do retoryki
katolickiej. Należy – po drugie – zawsze pamiętać, że duchową kompetencję do reprezentowania
Chrystusa ma każdy wierzący. „Urzędowe” reprezentowanie Chrystusa nie powinno być więc
instytucjonalnie zadekretowane. I po trzecie, pomijając wspomniany powyżej kontekst polemiczny,
należy stwierdzić, że wg Wyznania augsburskiego (art. VIII) sakrament nie jest dlatego ważny, że
udziela go reprezentant Chrystusa, ale zawsze ze względu na ustanowienie i nakaz Chrystusowy. A
więc nie dokonuje się mocą czynności dokonanej (ex opere operato) przez reprezentanta Chrystusa,
ale dzięki Chrystusowi i jego Słowu – słowu ustanowienia, przykazania i obietnicy
usprawiedliwienia. Dlatego też sakramentu, przynajmniej potencjalnie, może udzielić każdy
ochrzczony wierzący. I właśnie dlatego Melanchton przytacza słowa Chrystusa: „Kto was słucha,
mnie słucha”, które następnie dokładnie analizuje w ostatnim artykule Obrony…, i to w odniesieniu
do samych apostołów. Jego zdaniem, wypowiedź Jezusa świadczy o tym, że apostołom powinniśmy
wierzyć nie na podstawie ich własnego słowa [ich własnej godności], lecz słowa cudzego. Tego
słowa … nie można zastosować do tradycji, Chrystus bowiem domaga się, abyśmy nauczali, iż Jego
należy słuchać… Chce więc, aby Jego głosu, Jego Słowa słuchano (art. XXVIII, 18-19)40. Innymi
słowy, apostołów (a szerzej – wszystkie osoby sprawujące urząd duchowny) powinniśmy słuchać
nie dla ich godności własnej (dlatego że pełnią urząd), lecz wyłącznie dlatego, iż głoszą Słowo
Chrystusa. Z tego też względu kryterium pełnienia przez daną osobę urzędu duchownego nie
stanowi fakt reprezentowania przez nią Chrystusa (każdy chrześcijanin powinien być
reprezentantem Chrystusa wobec bliźniego), lecz jedynie powołanie do służby Słowa. Racją
istnienia tej służby, a tym samym urzędu duchownego, jest Słowo Chrystusa. To ono ustanawia
urząd duchowny.
Urząd duchowny nie opiera się na sakramentalnej dystynkcji (godność ochrzczonych jest
taka sama), lecz – jak stwierdzono powyżej – na powierzeniu i powołaniu do służby Słowa. W
wykładzie Ewangelii Janowej (1538-40) Luter pisał: Jeżeli jest ktoś powołany, to jest w urzędzie.
Gdy więc zwiastuje to, do czego zobowiązuje go urząd, głosząc Słowo Boże, którym ustanowiony
jest urząd, czyni dobrze. Jeżeli tego nie czyni, oznacza to: Strzeżcie się fałszywych proroków41.
Takie samo stwierdzenie zawiera Wyznanie augsburskie (art. XXVIII): Atoli, jeśli [biskupi] nauczają czegoś, lub ustanawiają coś wbrew Ewangelii, to Kościoły mają nakaz Boży odmówić im
posłuszeństwa: Strzeżcie się fałszywych proroków (Mt 7,15)42. Reformatorzy byli bowiem
przekonani, że fałszowanie Słowa, poszukiwanie racji istnienia urzędu duchownego poza
odpowiedzialnością za przekaz Słowa Chrystusowego podważa sens istnienia tegoż urzędu.
Dlatego też w kazaniu z 1540 Luter nawoływał, abyśmy pełniących urząd słuchali, jak
gdyby przemawiał przez nich sam Bóg. Aby jednak nie nadinterpretować tej wypowiedzi w duchu
sakramentalnego kapłaństwa, Luter dopowiadał tamże: Chrystus wyświęcił nas wszystkich i uczynił
kapłanami (WA 49,141,5)43. Mocą chrztu – powtarzając już raz zacytowane stwierdzenie Lutra z O
wolności chrześcijanina – możemy, a wręcz powinniśmy być bowiem jeden dla drugiego
Chrystusem. Tak więc owo swoiste „reprezentowanie” Chrystusa nie stanowi jakościowego
38 KWKL, s. 230. 39 L. Grane, Wyznanie augsburskie. Wprowadzenie w podstawowe myśli reformacji luterańskiej, Bielsko-Biała 2002, s. 94. 40 KWKL, s. 324-325. 41 WA 47,193,3-7. 42 KWKL, s. 160. 43 WA 49,141,5.
7
wyznacznika urzędu duchownego, a co najwyżej ilościowy, wynikający z przyjęcia szczególnej
odpowiedzialności za przekaz Ewangelii przez osobę sprawującą urząd. W podobnym duchu
kwestię powyższą ujmuje P. Althaus. Przytacza on wypowiedź Lutra (Jest to wielką sprawą, że usta
zwyczajnego duchownego są ustami samego Chrystusa, WA 37,381,14). Można więc powiedzieć,
że duchowny jest nie tylko przedstawicielem zboru, lecz również przedstawicielem Chrystusa
wobec zboru. Jednakże owa reprezentacja nie stanowi dystynkcji wyróżniającej duchownego od
pozostałych członków zboru. Każdy chrześcijanin może bowiem reprezentować Chrystusa wobec
swojego bliźniego. Jedyną różnicą jest kwestia obszaru owego działania. O ile bowiem każdy
członek zboru jest kapłanem w sferze prywatnej, o tyle duchowny pełni tę rolę w sferze publicznej –
w zborze i Kościele. Urząd duchowny jest więc przede wszystkim służbą Słowa, a jego
fundamentalną racją jest nie tyle reprezentowanie, ile ustanowienie Słowem Chrystusowym44.
5. Urząd duchowny jako służba Słowa ustanowiona Słowem Chrystusa (ale nie jako
sakrament). Luter i Melanchton podkreślali, że urząd duchowny nie tylko wiąże się z służbą
odpowiedzialności za przekaz Słowa, lecz również jest ustanowiony Słowem – słowem przykazania
(Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, Mk 16,15) i obietnicy. Melanchton
pisał wręcz, że gdyby strona łacińska uznała urząd kapłański jako służbę Słowa, byłby gotów
nazwać ten urząd za sakrament, gdyż ma za sobą przykazanie Boże i ma też wspaniałe obietnice
(Obrona Wyznania augsburskiego, art. XIII, 11)
45. Należy jednak pamiętać, że sakramentalna
obietnica łaski dotyczy łaski usprawiedliwienia i zbawienia. W przypadku urzędu duchownego
mamy natomiast do czynienia z obietnicą specyficznej łaski, a mianowicie wsparcia osoby
powołanej w sprawowaniu służby. Dlatego w dalszej części Obrony…, Melanchton zreinterpretował
katolickie ujęcie instytucjonalnego zakorzenienia urzędu duchownego w kolegium apostolskim.
Apostołowie stanowią więc nie tyle instytucjonalny fundament kapłaństwa, ile biblijne świadectwo
powołania do służby odpowiedzialności za przekaz Ewangelii (art. XVIII, 18-19). To nie
apostołowie uprawomocniają przekaz Słowa, ale Słowo uprawomocnia działalność apostołów. To
bowiem Ewangelia daje … polecenie jej nauczania (Traktat o władzy i prymacie papieża, 60)46.
Innymi słowy: urząd duchowny jest ustanowiony nie na historycznej instytucji kolegium
apostolskiego, lecz na Słowie. Dlatego też możliwy jest sprzeciw wobec decyzji papieża i biskupów
(księgi wyznaniowe wielokrotnie zawierają stwierdzenie, że jurysdykcja papieża jest wyłącznie
prawem ludzkim, a nie boskim – de iure humano, a nie de iure divino), a Kościół może się rozwijać
bez instytucjonalnej sukcesji urzędu. W Artykułach szmalkaldzkich (art. X) Luter twierdził, że
prawo biskupów do ordynacji na urząd duchowny ma charakter pragmatyczny, związany z
zachowaniem ładu życia kościelnego, a nie istotowy (Jeśliby biskupi spełniali w sposób należyty
swój obowiązek …., można by im w imię miłości i spokoju, ale nie z musu, pozwolić, by ordynowali i
konfirmowali nas i naszych kaznodziejów…)47. I właśnie dlatego Melanchton domagał się, by zbór
zatrzymał prawo do zawiadywania Ewangelią oraz powoływania, wybierania i ordynowania sług
(Traktat o władzy i prymacie papieża, 67)48. Tym samym Melanchton uznał, że mandat Jezusa dany
apostołom odnosił się przede wszystkim do misji Słowa, a nie do instytucjonalnego przekazu
kolegium apostolskiego – episkopatu (gdyby uznawał rzymskokatolickie, instytucjonalne
rozumienie apostolskości, nie mógłby się domagać – jak powyżej zaznaczono – zagwarantowania
zborowi prawa do zawiadywania Ewangelią oraz powoływania, wybierania i ordynowania sług).
Ordynacja na urząd, mimo że ma za sobą słowo przykazania i obietnicy, nie ma jednak
charakteru sakramentalnego. Po pierwsze dlatego, że do kapłaństwa Chrystusowego zostaliśmy już
powołani mocą sakramentu chrztu. Po drugie, wynika to z przyjętego zrozumienia sakramentu.
Według Obrony Wyznania augsburskiego sakramentami nazywamy obrzędy, które mają za sobą
44 P. Althaus, Die Theologie Martin Luthers, Gütersloh 1962, s. 281-282. 45 KWKL, s. 263. 46 KWKL, s. 366. 47 KWKL, s. 355. 48 KWKL, s. 366.
8
przykazanie Boże i do których dodana jest obietnica łaski…. Na tej zasadzie obrzędy ustanowione
przez ludzi nie będą sakramentami we właściwym słowa znaczeniu (art. XIII, 3)49. Nowy Testament
poświadcza polecenie Chrystusowe głoszenia światu Ewangelii, ale nie ustanowienie takiego
sakramentu przez historycznego Jezusa Chrystusa (jak to ma miejsce w wypadku chrztu i
Wieczerzy Pańskiej). Obrzęd powoływania do służby Słowa narodził się dopiero wraz z
powstaniem zboru chrześcijańskiego (podkreślmy, że mówimy tutaj o obrzędzie powołania do
służby Słowa, a nie o powołaniu do sprawowania kultu świątynnego czy bezpośrednim powołaniu
np. prorockim). Obrzęd ten wyrastał z Chrystusowego przykazania i zawierał obietnicę łaski – nie
była to jednak obietnica łaski usprawiedliwienia i zbawienia, którą otrzymuje człowiek w
sakramencie chrztu i Wieczerzy Pańskiej, lecz – powtórzmy to raz jeszcze – łaski wsparcia w
składaniu świadectwa o usprawiedliwieniu dokonującym się w Chrystusie. Z tego powodu
przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk
moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości. Nie
wstydź się więc świadectwa o Panu naszym… (2 Tm 1,6-8a).
Powyższe stwierdzenia, rezygnując z sakramentalnego zrozumienia urzędu duchownego, nie
pozwalają jednak zredukować go do ujęcia wyłącznie funkcjonalnego. Urząd duchowny jest
bowiem w ujęciu luterańskim nie tylko związany ze szczególną służbą Słowa, lecz również z
otrzymaniem daru Bożej obietnicy wsparcia w składaniu świadectwa o Chrystusie i pilnowaniu
nauki (1 Tm 4,14). Ordynacja na urząd jest więc związana z wyborem dokonywanym przez zbór i
Kościół (Dz 6,3-5), a dokonuje się przez modlitwę i nałożenie rąk (Dz 6,6), w wyniku czego
wprowadzany w urząd otrzymuje dar łaski – Bożego wsparcia w przekazie Ewangelii.
6. Jedność urzędu duchownego: prezbiter i biskup. W ujęciu Lutra i ksiąg wyznaniowych
– jak to powyżej starano się wykazać – istnieje jeden urząd duchowny jako urząd odpowiedzialności
za przekaz Słowa i zgodne z Ewangelią sprawowanie sakramentów. W Traktacie o władzy i
prymacie papieża stwierdza się, że polecenie nauczania Ewangelii, odpuszczania grzechów i
zawiadywania sakramentami jest przyznane wszystkim, którzy stoją na czele Kościoła, czy zwą się
pasterzami, czy starszymi czy biskupami. Dlatego Hieronim otwarcie naucza, że według listów
apostolskich wszyscy, którzy stoją na czele zborów są biskupami i starszymi… Hieronim naucza
więc, że rozróżnianie stopni między biskupem, prezbiterem i pasterzem wywodzi się z ustanowienia
ludzkiego. Przemawia za tym ta rzecz sama, gdyż moc władzy jest ta sama… (60-63)50. Dlatego też
teologia luterańska obstaje przy zachowaniu jednego urzędu duchownego, w ramach którego mogą
istnieć różne specjalne posługi, m.in. biskupia. Można bowiem dla zachowania porządku w
Kościele (funkcja nadzoru), przestrzegania poprawności nauczania Ewangelii (funkcja
wizytacyjna; Luter upatrywał jednej z przyczyn powstania chłopskiego w złym nauczaniu, stąd też
postulował konieczność wizytacji parafii) czy pastoralnego wsparcia samych duchownych
zachować posługę superintendenta lub biskupa. Posługa taka byłaby jednak związana z przejęciem
szczególnej odpowiedzialności, jak to już stwierdzono, w ramach jednego urzędu duchownego.
Reformacja niemiecka nie dostarcza instytucjonalnych wzorców służby biskupiej (np.
wprowadzony w 1542 r. w urząd Nikolaus von Amsdorf musiał cztery lata później w wyniku wojny
szmalkaldzkiej zrzec się biskupstwa). Pod koniec XVI w. nie było już osób pełniących taką służbę,
a funkcję nadzorczą nad Kościołem przejęli władcy świeccy poszczególnych księstw. Urząd
biskupa utrwalił się natomiast w królestwie Danii, gdzie w 1537 r. J. Bugenhagen, sam nie będąc
biskupem (co podkreśla reformacyjne ujęcie posługi biskupa w ramach jednego urzędu
duchownego), wyświęcił 7 duchownych na biskupów – na osoby kierujące życiem kościelnym. W
Szwecji i Finalndii, gdzie powstały reformacyjne Kościoły narodowe (przyjęły one Wyznanie
augsburskie, pozostając przy niektórych dotychczasowych tradycjach), zachowano sukcesję
apostolską, odrzucając jednak hierarchiczną strukturę Kościoła. Obecnie najbliższy tradycji
49 KWKL, s. 262. 50 KWKL, s. 366.
9
reformacyjnej i uwarunkowaniom historycznym i społecznym Europy Środkowej wydaje się być
tzw. synodalne ujęcie funkcji biskupa w ramach jednego urzędu duchownego. W tym miejscu warto
podkreślić, że w świetle reformacyjnych przesłanek dzisiejszy problem kadencyjności bądź jej
braku w odniesieniu do służby biskupiej w ramach jednego urzędu duchownego ma charakter
pragmatyczny, a nie teologiczny. Innymi słowy, miast uprawomocnienia teologicznego, np. poprzez
odwołanie się do niezatartego (sakramentalnego?) charakteru święceń i wynikających stąd
konsekwencji, lepiej problem kadencyjności umieścić w kontekście dyskusji nad sprawnym
funkcjonowaniem Kościoła i odpowiedzialnym wykonywaniem służby Słowa. Być może
„fundowanie” sobie cyklicznych wyborów nie służy jedności Kościoła i jego misji … F. Brunstäd
pisze: Tak więc księgi wyznaniowe mówią o biskupach lub księżach (Pfarrer – ksiądz, proboszcz).
Nazywają także proboszcza biskupem swojego zboru. Jest tylko jeden urząd duchowny, w którego
służbie stoją zarówno ksiądz, jak i biskup. Takie ujęcie było samo w sobie najostrzejszą krytyką
dotychczasowego stanu, według którego urząd biskupa stanowiłby wyższy stopień ordo
ecclesiasticus… Według treści, zadań i pełnomocnictwa jest tylko jeden urząd duchowny; biskup jest
bratem w urzędzie każdego duchownego… On wyróżnia się od pozostałych duchownych tylko tym,
że w ramach urzędu duchownego jego zadania i funkcje rozciągają się na szerszy obszar – na
większą liczbę zborów, na pieczę nad właściwym sposobem wykonywania urzędu duchownego w
całym Kościele… Tak więc w realizacji mandatu urzędu duchownego, ze względu na ludzki podział
zadań, mogą być wyodrębnione poszczególne obszary szczególnej odpowiedzialności i służby:
diakona, proboszcza, profesora i biskupa51.
W niniejszym artykule nie zostaje poruszona kwestia służby diakonackiej, która w okresie
reformacji była bardziej związana z posługą liturgiczną, aniżeli charytatywną i katechetyczną.
Uprawomocnienia tego rodzaju służby w ramach urzędu duchownego należy poszukiwać w
przesłankach biblijnych i we współczesnym samorozumieniu Kościoła. Nie zostały również
poruszone późniejsze polemiki i tendencje dotyczące ewangelickiego rozumienia urzędu
kościelnego. Mimo nowych akcentów, nawiązywały one jednak często do dziedzictwa reformacji52.
7. Luterański urząd duchowny a katolickie ujęcie kapłaństwa
Ostatni punkt przedkładanego opracowania ma ukazać swoistość luterańskiej koncepcji
urzędu duchownego w relacji do ujęcia katolickiego53. Nie chodzi tutaj jednak o konfrontatywne
przeciwstawianie obu koncepcji czy też wykazywanie wyższości jednej nad drugą, lecz wyłącznie o
ukazanie ich wewnętrznej spójności oraz leżących u ich podstaw dwóch „teologicznych logik”.
Katolickie ujęcie kapłaństwa jest ściśle związane z rozumieniem Kościoła jako
Chrystusowego misterium i jako ludu Bożego. Panem Kościoła jest Bóg, który objawił się w
Jezusie Chrystusie i uobecnia się poprzez działanie Ducha Świętego. Z woli Boga Chrystus
ustanowił Kościół, który stanowi zarazem Jego Mistyczne Ciało. Owo Mistyczne Ciało tworzy
także lud Boży. Bogu upodobało się bowiem zbawiać ludzi nie tyle pojedynczo, lecz ustanowić ich
jako lud (wspólnotę). Tenże lud dzięki Chrystusowi jest powołany do kapłaństwa – ochrzczeni przez
odrodzenie i namaszczenie duchem stanowią święte kapłaństwo (nawiązanie do biblijnej idei
powszechnego kapłaństwa). Dotąd istnieje zbieżność poglądów katolickich i ewangelickich, od tego
momentu zaczynają się jednak rozbieżności.
Teologia katolicka rozróżnia bowiem „kapłaństwo wspólne wiernych”, dotyczące
duchownych i świeckich (na mocy chrztu) i kapłaństwo służebne – hierarchiczne, dotyczące
wyłącznie duchownych, przy czym podkreśla, że kapłaństwo hierarchiczne różni się od kapłaństwa
51 F. Brunstäd, Theologie der lutherischen Bekenntnisschriften, dz. cyt., s. 204-205. 52 Rozwój teologii urzędu jest m.in. opisany w kompendiach z dogmatyki ewangelickiej: W. Joest, Dogmatik, Göttingen 1996, t. 2,
s. 527-539; H.G. Pöhlmann, Abriss der Dogmatik, Gütersloh 2002, s. 343-346; U. Kühn, Kirche. Handbuch Systematischer
Theologie, Gütersloh 1980, t. 10, s. 182-201. 53 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań
2002, s. 104-163 (nowy przekład).
10
wszystkich wierzących nie tylko funkcją, powołaniem czy stopniem, lecz istotą. Owa istotowa
różnica ma bowiem charakter sakramentalny, a więc jakościowy. Stąd też mówi się o odrębnych
stanach – kapłańskim i świeckim. A skoro kapłaństwo i hierarchiczna struktura Kościoła – o czym
poniżej – są ustanowione przez Boga, podział na dwa odrębne stany również zyskuje sankcję boską.
Tymczasem reformacja odrzuciła podział ludu Bożego na dwa odrębne stany.
Teologia katolicka twierdzi, że istnieje nierozerwalny związek i swoista ciągłość pomiędzy
posłanym przez Boga na świat Jezusem Chrystusem, powołanymi przez niego apostołami pod
przewodnictwem Piotra, a następnie pomiędzy powoływanymi przez tychże apostołów biskupami z
biskupem Rzymu (papieżem) na czele i ich kolejnymi pokoleniami. To właśnie owa sukcesja
(zwana apostolską, przekazywana przez kolejnych biskupów pozostających w łączności z biskupem
Rzymu) zapewnia Kościołowi ciągłość i trwałość. Tymczasem teologia luterańska twierdzi, że
ciągłość i trwałość Kościoła nie może zasadzać się na ciągłości urzędu (sukcesja urzędu może być
co najwyżej jednym ze znaków jedności Kościoła), lecz wyłącznie na Chrystusie i jego Ewangelii.
W tym sensie Kościół jest tworem Słowa Bożego (ecclesia creatura verbi divini est), a sukcesja
apostolska jest przede wszystkim sukcesją wiary – wiernego przekazu Ewangelii.
Teologia katolicka twierdzi, podobnie jak ewangelicka, że o tożsamości Kościoła decyduje
wierny przekaz Ewangelii. Jednak gwarancji wierności owego przekazu upatruje w istnieniu
instytucjonalnej ciągłości kolegium apostolskiego pod postacią episkopatu – kolegium biskupów
pozostających w łączności i uznających prymat biskupa Rzymu. Tymczasem teologia luterańska nie
podziela takiej nadziei, a za wierność przekazu Ewangelii czyni odpowiedzialny cały Kościół, przy
czym szczególną rodzaj odpowiedzialności przypisuje urzędowi duchownemu, traktowanemu jako
służba Słowa.
Teologia katolicka twierdzi, że istnienie kolegium biskupów – episkopatu jest z mocy prawa
Bożego kontynuacją kolegium apostolskiego. I tak jak Jezus postawił Piotra nad apostołami, tak też
w episkopacie należy uznać jurysdykcyjny (a nie tylko honorowy) prymat biskupa Rzymu,
będącego widzialną zasadą i fundamentem jedności wiary. Tymczasem teologia luterańska odrzuca
jurysdykcyjny prymat biskupa Rzymu, a przesłanką własnej wykładni urzędu duchownego czyni
nie tyle kolegium apostolskie, a następnie biskupie pod przewodnictwem biskupa Rzymu, ile
odpowiedzialność za przekaz Słowa Bożego.
Teologia katolicka twierdzi, że pod postacią kolegium apostolskiego, a następnie kolegium
biskupów – episkopatu jest realizowana idea kolegialności Kościoła. Tymczasem teologia
luterańska ideą kolegialności stara się objąć możliwie wszystkich wierzących i ich reprezentacje
(synody, dysputy teologiczne z udziałem świeckich).
Teologia katolicka twierdzi, że istnieje hierarchiczny ustrój Kościoła i stopnie święceń.
Najwyższym stopniem i pełnią sakramentu święceń są święcenia biskupie. Niższym stopniem są
prezbiterzy, którzy – mimo że nie posiadają pełni kapłaństwa i są zależni od biskupów – są z nimi
związani godnością kapłańską; są wyświęcani, aby głosić Ewangelię, być pasterzami wiernych i
sprawować kult Boży. Na niższym szczeblu hierarchii stoją diakonii, na których nakłada się ręce
„nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi”. Konsekwentnie istnieją trzy stopnie sakramentu święceń,
podczas których dokonuje się konsekracji na odpowiedni stopień – diakona, prezbitera, biskupa.
Tymczasem teologia luterańska odrzuca trójstopniowy charakter święceń i hierarchiczny ustrój
Kościoła, opowiadając się za istnieniem jednego urzędu duchownego – w tradycji reformacji
luterskiej – jako służby Słowa, odpowiedzialnej za właściwy przekaz Ewangelii i sprawowanie
sakramentów. W ramach tego urzędu dostrzega się wagę pewnych posług (np. wizytacyjnej,
nadzorczej, duszpasterskiej) dla porządku i organizacji Kościoła i powołuje się superintendentów
i/lub biskupów (w artykule pomijam kwestię diakonatu jako urzędu).
Teologia katolicka twierdzi, że kapłaństwo zostało bezpośrednio ustanowione przez
Chrystusa poprzez powołanie apostołów (de iure divino). W tym sensie kapłan reprezentuje samego
Chrystusa, z tym że pełnia owej reprezentacji przysługuje biskupom. Tymczasem teologia
luterańska twierdzi, że duchowny jest mandatariuszem Kościoła, powołanym na urząd wolą
11
Kościoła. Powołanie to dokonuje się nie tylko poprzez wybór (decyzję zboru bądź zwierzchności),
lecz również jako realizacja Chrystusowego słowa przykazania i obietnicy. Nie implikuje to jednak
sakramentalnej wykładni urzędu i nie prowadzi do zróżnicowania pomiędzy duchownymi i
świeckimi, bowiem na mocy chrztu wszyscy wierzący uczestniczą w kapłaństwie Chrystusa i w tym
sensie są kapłanami i Chrystusami dla siebie. Powołanie na urząd oznacza więc przejęcie
szczególnej odpowiedzialności za Słowo oraz otrzymanie specyficznego daru łaski – wsparcia w
składaniu świadectwa o Chrystusie.
Teologia katolicka twierdzi, że skoro kapłaństwo ustanowił sam Chrystus, a poprzez
kolegium apostolskie i kolegium biskupów trwa ono w Kościele, to z mocy Bożej o konsekracji
biskupów bezpośrednio decyduje papież, a o konsekracji prezbiterów i diakonów – biskup danego
miejsca. Tymczasem teologia luterańska, przyznając władzę ordynacyjną biskupowi bądź
superintendentowi, nie traktuje jej jako prawa Bożego, lecz jako prawo wynikające z zapewnienia
porządku w Kościele. Istotną rolę przyznaje się przy tym wspólnocie wierzących i jej reprezentacji
(synod, konsystorz).