Słowo Boże

Na początku jest obce i puste słowo. Z czasem nabiera dziwnej patyny. Lśni i pobrzmiewa wieloma głosami. Potem znowu o nim zapominasz. I nagle wybucha pożarem, życiem. Jesteś ciałem… A potem trzeba znów zacząć nowe zdanie… (Jarosław Płuciennik)

Cranach LUCAS (st.), Marcin Luter głoszący kazanie z ambony w Wittenberdze

Cranach LUCAS (st.), Marcin Luter głoszący kazanie z ambony w Wittenberdze

Słowo Boże

Słowo Boże (Verbum Dei) jest przede wszystkim zawarte w Piśmie Świętym, w księgach Starego i Nowego Testamentu. „Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.” (Tym 3, 16-17).

Słowo Boże jest źródłem poznania Boga. Poznanie to dokonuje się przez wiarę, która jest pełnym zaufania i zawierzenia, przylgnięciem do Boga. To Bóg jest tym który wychodzi do człowieka. Jest tym, do którego należy inicjatywa. Poznanie jest więc wynikiem więzi, którą sam Bóg ustanawia między Sobą a człowiekiem, mającym postawę słuchania. Chrystus jest Słowem Bożym, Logosem (Jana 1,1), dlatego łączy człowieka z Bogiem.

Słowo Boże jest głoszone w kazaniach, bo gdy człowiek je słyszy Duch Święty w nim rodzi wiarę w Boga i miłość do bliźniego. Podobnie Słowo Boże działa w postaci sakramentów, bo gdy człowiek uczestniczy wszystkimi zmysłami w Chrzcie i Wieczerzy Pańskiej, rodzi się w nim wiara w łaskę Bożą i ufność Chrystusowi, który nas z sobą łączy. Warto zauważyć przy tym, że sakramenty w tym wymiarze oddziałują na zmysł wzorku, dotyku, słuchu i nawet smaku – jak ma to miejsce w przypadku Wieczerzy Pańskiej.